2020 Africa SDG Index and Dashboards Report

2020 Africa SDG Index and Dashboards Report

รายงาน “2020 Africa SDG Index and Dashboards Report” ประเมินความคืบหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศในทวีปแอฟริกา ผ่านเลนส์ ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Sustainable Development Goals Center for Africa
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *