Africa SDG Index and Dashboards 2018

Africa SDG Index and Dashboards 2018

รายงาน “Africa SDG Index and Dashboards 2018” เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศในทวีปแอฟริกา ช่วยชี้ความท้าทายของการลงมือทำและกระตุ้นให้นำเป้าหมาย SDGs ไปปฏิบัติ

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Sustainable Development Goals Center for Africa
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *