รายงานประเมินสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

รายงานประเมินสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

“รายงานประเมินสถานะข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก” จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสถานะตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในปัจจุบัน วิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูลที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าการดําเนินงานในการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ความท้าทายต่าง ๆ ในการทํางานเกี่ยวกับเรื่อง SDGs

 

หน่วยงานที่จัดทำสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *