แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)

เอกสาร “แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)” (Thailand’s 1st National Action Plan on Business and Human Rights (NAP)) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลจากการประกอยธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ กับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)

 

หน่วยงานที่จัดทำ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *