State of World Population 2015

State of World Population 2015

– Shelter From The Storm – A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world

รายงานฉบับนี้เน้นความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะที่เป็นการให้บริการด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมของความขัดแย้ง/สงคราม และภัยพิบัติ

รายงานรายปี State of World Population จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 เป็นรายงานที่เน้นประเด็นใหม่ด้านความท้าทายและโอกาสของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *