2015

Jul
01

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000 – 2020

รายงานสถานการณ์และข้อมูลของการเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย การมีสุขาภิบาล และมีระบบจัดการที่ถูกสุขอนามัยของโลก ตั้งแต่ช่วงปี 2000 – 2020 และการประเมินสถานการณ์สำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน นอกจากนั้น ถือเป็นรายงานฉบับแรกที่ได้รวมเรื่องการจัดการสุขอนามัยประจำเดือน หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 01 2021
รายงาน
DETAIL
Sep
13

Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: special focus on COVID-19

รายงานการติดตามสถานการณ์การเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย การมีสุขาภิบาล และมีระบบจัดการที่ถูกสุขอนามัยในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2000 – 2020 ติดตามความคืบหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านข้อมูลการติดตามในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระชาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 13 2020
รายงาน
DETAIL
Jun
19

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017

รายงานสถานการณ์ของครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงน้ำดื่ม ระบบสุขาภิบาล และการมีสุขอนามัยที่ดี ระหว่างปี 2000 – 2017 โดยเน้นไปที่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงในประเด็นดังกล่าวตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการพัฒนา หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 19 2019
รายงาน
DETAIL
Dec
13

Communities in Action – Lifelong Learning for Sustainable Development

คู่มือ “Communities in Action – Lifelong Learning for Sustainable Development” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และผู้ที่ทำงานกับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และองค์กรชุมชนอื่นๆ ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (community-based Education for Sustainable Development)   หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 13 2015
คู่มือ
DETAIL
Dec
03

State of World Population 2015

– Shelter From The Storm – A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world รายงานฉบับนี้เน้นความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะที่เป็นการให้บริการด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมของความขัดแย้ง/สงคราม และภัยพิบัติ รายงานรายปี State of World Population จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 เป็นรายงานที่เน้นประเด็นใหม่ด้านความท้าทายและโอกาสของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 03 2015
รายงาน
DETAIL
Dec
01

SDG Compass: The guide for business action on the SDGs

คู่มือฉบับนี้นำเสนอเครื่องมือและองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจ โดยเน้นที่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างบรรษัทข้ามชาติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงองค์กรด้านธุรกิจอื่น ๆ ว่าจะสามารถนำหลักการความยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผนวกในการพัฒนายุทธศาสตร์/กลยุทธิ์ขององค์กร หรือในการบริหารจัดการ สถานที่ทำงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร หน่วยงานที่จัดทำ: Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 01 2015
คู่มือ
DETAIL
Nov
30

Health in 2015: from MDGs to SDGs

ปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ได้หมดวาระลง และได้เปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แทน ซึ่งเป็นการกำหนดวาระการพัฒนาห้วงหลังจากปี 2558 จนถึง 2573 โดยรายงาน “Health in 2015: from MDGs to SDGs” ฉบับนี้ เป็นการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อน ตลอดจนความสำเร็จในช่วง 15 ปีก่อนปี 2558 และประเมินความท้าทายในช่วง 15 ปีข้างหน้าที่จะส่งผลต่อประเด็นด้านสุขภาพ หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 30 2015
รายงาน
DETAIL
Oct
07

เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ปี พ.ศ. 2558

รวมเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ภายในปี พ.ศ. 2558   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทย ที่นี่

Oct 07 2015
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP