Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

เอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” ต้นทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นเอกสารผลการประชุมที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศลงนามรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ให้เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกวาระใหม่ที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาของโลกในห้วงเวลา 15 ปี (ค.ศ. 2015-2030) ต่อจากนี้

 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *