The State of the World’s Midwifery 2014

The State of the World’s Midwifery 2014

รายงานการศึกษาที่ประเมินสถานการณ์การผดุงครรภ์ (Midwifery)ในภาคสาธารณสุข เพื่อให้เห็นสถานการณ์ของการดูแลมารดาระหว่างและหลังจากที่ให้กำเนิดบุตร โดยรวบรวมข้อมูลจาก 73 ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ในช่วงปี 2014 นอกจากนั้น รายงานฉบับนี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงประเด็นความท้าทาย ประเด็นที่ต้องการส่งเสริม และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการผดุงครรภ์

หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *