The State of the World’s Midwifery 2021

The State of the World’s Midwifery 2021

รายงานการศึกษาที่ประเมินสถานการณ์การผดุงครรภ์ (Midwifery)ในภาคสาธารณสุข เพื่อให้เห็นสถานการณ์ของการดูแลมารดาระหว่างและหลังจากที่ให้กำเนิดบุตร โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกในช่วงปี 2021 นอกจากนั้น รายงานฉบับนี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงประเด็นความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประเด็นที่ต้องการส่งเสริม และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการผดุงครรภ์

หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA), องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และ สมาพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ (International Confederation of Midwives: ICM)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *