SDG 3

Jan
01

Report of the Global conference on primary health care: from Alma-Ata towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals

เมื่อวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีการรวมตัวจากหลายภาคส่วนเพื่อจัดการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การประชุมระหว่างประเทศเรื่องสาธารณสุขมูลฐานจากที่มีการประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2521 ณ เมืองอัลมาตี้ (เดิมมีชื่อว่า อัลมา-อาตา) ประเทศคาซักสถาน ทั้งนี้ จากการประชุมในครั้งแรกได้นำมาซึ่ง ‘คำประกาศอัลมา – อตา’ (Alma-Ata Declaration) ว่าด้วยความจำเป็นอย่างเร่งดวนของทุกฝ่ายในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนในโลก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 01 2019
รายงาน
DETAIL
Nov
30

South-South and Triangular Cooperation In Action

– Sexual and Reproductive Health รายงานฉบับนี้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาหรือความร่วมมือใต้ – ใต้ (South-South) ในประเด็นสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเสริมพลังอำนาจแก่เยาวชน และข้อมูลประชากรเพื่อการพัฒนา โดยรวมถึงกรณีศึกษาในด้าน อาทิ การวางแผนครอบครัว สุขภาพมารดาและเด็ก และพยาบาลผดุงครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางให้สามารถเลือกนำไปใช้ประกอบการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือใต้-ใต้ในประเด็นเหล่านี้ หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 30 2018
รายงาน
DETAIL
Oct
17

State of World Population 2018

รายงานฉบับนี้อธิบายว่าปัจจัยอย่างการขาดแคลนการให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาด้านการเข้าถึงยาคุมกำเนิด มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรและการกำหนดขนาดของครอบครัว โดยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการจัดทำโครงการที่จะช่วยให้แต่ละประเทศสามารถพัฒนาทางเลือกด้านอนามัยเจริญพันธุ์ได้มากขึ้น รายงานรายปี State of World Population จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978  เป็นรายงานที่เน้นประเด็นใหม่ด้านความท้าทายและโอกาสของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 17 2018
รายงาน
DETAIL
Oct
15

Joint External evaluation of IHR core capacities of Singapore

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Singapore” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสิงคโปร์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 15 2018
รายงาน
DETAIL
Oct
14

Tri-fold brochure: Towards a Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All

“Tri-fold brochure: Towards a Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All” เป็นแผ่นพับ (brochure) ที่สรุปรายงาน “Towards a Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All: Uniting to accelerate progress towards the health-related SDGs” ซึ่งมีใจความเกี่ยวกับแผนการดำเนินการระดับโลกเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Oct
14

Towards a Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All: Uniting to accelerate progress towards the health-related SDGs

รายงานแผนการดำเนินการระดับโลกฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันความร่วมมือของบรรดาองค์กรชั้นน้ำระดับโลกที่มีบทบาทด้านสุขภาพ 11 หน่วยงานให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น พร้อมกับการเร่งการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 14 2018
รายงาน
DETAIL
Sep
26

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 26 2018
รายงาน
DETAIL
Sep
24

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Eswatini

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Eswatini” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของอาณาจักรเอสวาตีนี ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 24 2018
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP