2020

Sep
21

Accelerating Education for the SDGs in Universities: A guide for universities, colleges, and tertiary and higher education institutions

คู่มือ “Accelerating Education for the SDGs in Universities: A guide for universities, colleges, and tertiary and higher education institutions” จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการนำการศึกษาเพื่อ SDGs (Education for the SDGs) เข้ามาอยู่ในหลักสูตรกระแสหลัก โดยจะมาพร้อมกับเว็บไซต์รวบรวมกรณีศึกษาที่มีตัวอย่างนวัตกรรมและการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจในการเร่งการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อ SDGs จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกเกือบ 50 ตัวอย่าง     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 21 2020
คู่มือ
DETAIL
Sep
15

Stronger Collaboration, Better Health: 2020 progress report on the Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน (Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All) ฉบับแรก ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการ 8 เดือนแรกตั้งแต่ที่ได้เปิดตัวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ เมื่อกันยายน 2562 โดยหน่วยงานภาคีได้ขยับจากคำมั่นสู่การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนได้ใช้แผนดังกล่าวเพื่อเติมช่องว่างและเพิ่มคุณค่าในกลไกความร่วมมือระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีอยู่เดิม เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 15 2020
รายงาน
DETAIL
Sep
14

เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ปี พ.ศ. 2563

รวมเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ภายในปี พ.ศ. 2563   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทย ที่นี่

Sep 14 2020
รายงาน
DETAIL
Sep
13

Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: special focus on COVID-19

รายงานการติดตามสถานการณ์การเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย การมีสุขาภิบาล และมีระบบจัดการที่ถูกสุขอนามัยในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2000 – 2020 ติดตามความคืบหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านข้อมูลการติดตามในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระชาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 13 2020
รายงาน
DETAIL
Sep
01

United Nations Common Guidance on Helping Build Resilient Societies

แนวทางของสหประชาชาติเล่มนี้ เป็นตำราแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการทั้งระบบและภาคส่วน อาทิ งานด้านมนุษยธรรม สันติภาพและความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมโดยเฉพาะในระดับประเทศ ให้มีความสามารถในการตั้งรับอย่างมีภูมิคุ้มกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (resilience) หน่วยงานที่จัดทำ: สหประชาชาติ (United Nations) ดาวน์โหลด: คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 01 2020
คู่มือ
DETAIL
Aug
04

บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

คู่มือ “บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ” (Parliament’s role in Implementing the Sustainable Development Goals) ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภานำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่ และภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 04 2020
คู่มือ
DETAIL
Aug
04

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

รายงาน “การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย” (Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand) ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษา การสำรวจ และการประเมินต่าง ๆ ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อศึกษาผลกระทบที่รุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสรุปกรอบนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูต่อไป   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารพัฒนาเอเชีย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 04 2020
รายงาน
DETAIL
Jul
27

Municipal Atlas of the SDGs in Bolivia 2020

รายงาน “Municipal Atlas of the SDGs in Bolivia 2020” รายงานความคืบหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศโบลิเวีย โดยครอบคลุมทั้งระดับประเทศ หน่วยงานและองค์กรรัฐ และเทศบาล   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 27 2020
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP