Global Status Report on Road Safety 2023

Global Status Report on Road Safety 2023

รายงาน “Global Status Report on Road Safety 2023” นำเสนอสถานะความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วโลก ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อปีในระดับโลกลดลงเล็กน้อยเหลือ 1.19 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพยายามในการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นกำลังได้ผลจริง และหากมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะลดการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนลงได้

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (WHO)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *