Tracking Universal Health Coverage: 2023 Global Monitoring Report

Tracking Universal Health Coverage: 2023 Global Monitoring Report

รายงาน “Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report” ศึกษาความครอบคลุมของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับโลก ที่ทำให้เห็นสถานการณ์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นที่ยากลำบากและอุปสรรคทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนยากจนและคนที่เปราะบางมากกว่าคนกลุ่มอื่น ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าโลกยังอยู่นอกเส้นทางสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญต่อการพัฒนาและขยายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สำเร็จได้ทันภายในปี 2030

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลก
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *