Report of the Global Conference on Primary Health Care: From Alma-Ata Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals

Report of the Global Conference on Primary Health Care: From Alma-Ata Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals

เมื่อวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีการรวมตัวจากหลายภาคส่วนเพื่อจัดการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การประชุมระหว่างประเทศเรื่องสาธารณสุขมูลฐานจากที่มีการประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2521 ณ เมืองอัลมาตี้ (เดิมมีชื่อว่า อัลมา-อาตา) ประเทศคาซักสถาน ทั้งนี้ จากการประชุมในครั้งแรกได้นำมาซึ่ง ‘คำประกาศอัลมา – อตา’ (Alma-Ata Declaration) ว่าด้วยความจำเป็นอย่างเร่งดวนของทุกฝ่ายในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนในโลก

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *