Green Jobs Policy Readiness Assessment in Thailand

Green Jobs Policy Readiness Assessment in Thailand

รายงาน “Green Jobs Policy Readiness Assessment in Thailand” สรุปภาพรวมของกรอบนโยบายและกิจกรรมด้านงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green job) และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just transition) ในระดับมหภาคของประเทศไทย โดยรวมถึงขอบเขตและความสอดคล้องของนโยบายและยังประเมินความพร้อมของประเทศและภูมิภาคในการสนับสนุนงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่มุ่งสร้างศักยภาพเพื่อไปสู่การเกิดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Partnership for Action on Green Economy (PAGE)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *