World Social Report 2023 | Leaving No One Behind in an Ageing World

World Social Report 2023 | Leaving No One Behind in an Ageing World

รางาน “World Social Report 2023” มาในธีม Leaving No One Behind in an Ageing World แสดงสถานการณ์ของผู้สูงอายุ และประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างความสูงวัยของประชากรและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงมิติทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การดูแลสุขภาพ และการบริบาลในระยะยาวของผู้สูงวัย

 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *