WASH in Health Care Facilities: Global Baseline Report 2019

WASH in Health Care Facilities: Global Baseline Report 2019

รายงานสถานการณ์ของการมีน้ำสะอาด ระบบสุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) ในสถานบริการสุขภาพ ช่วงปี 2019 ซึ่งยังพบว่าในหลายประเทศสถานบริการสุขภาพยังเข้าไม่ถึงน้ำสะอาด และระบบสุขาภิบาล รวมทั้งการบริหารจัดการขยะปนเปื้อนอย่างถูกสุขอนามัย

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *