Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *