ยุโรป

Dec
29

Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda SDG 7 Roadmap for Georgia

รายงาน “Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda SDG 7 Roadmap for Georgia” นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศจอร์เจีย โดยใช้เครื่องมือ National Expert SDG Tool for Energy Planning (NEXSTEP) ซึ่งออกแบบโดย ESCAP ในการกำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจการออกนโยบายได้ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน #SDG7 ซึ่งรวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ (NDCs) ด้วย   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 29 2020
รายงาน
DETAIL
Dec
08

Europe Sustainable Development Report 2020

รายงาน “Europe Sustainable Development Report 2020” เป็นฉบับที่ 2 ที่รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของสหภาพยุโรปและกลุ่มสมาชิกในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Institute for European Environmental Policy ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 08 2020
รายงาน
DETAIL
Jul
15

The SDSN Italia SDGs City Index

รายงาน “The SDSN Italia SDGs City Index” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเมืองของอิตาลี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต่อจากฉบับที่เผยแพร่ในปี 2018   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 15 2020
รายงาน
DETAIL
Nov
19

2019 Europe Sustainable Development Report

รายงาน “2019 Europe Sustainable Development Report” เป็นรายงานเชิงปริมาณฉบับแรกที่นำเสนอพัฒนาการของสหภาพยุโรปและกลุ่มสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Institute for European Environmental Policy ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 19 2019
รายงาน
DETAIL
Oct
28

Joint external evaluation of IHR core capacities of Georgia

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Georgia” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของประเทศจอร์เจีย ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 28 2019
รายงาน
DETAIL
Oct
15

Sustainable Development Report 2019 – Mediterranean Countries Edition

รายงาน “Sustainable Development Report 2019 — Mediterranean Countries Edition” ทบทวน Sustainable Development Report 2019 โดยเฉพาะ 23 ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสนับสนุนให้นำ SDGs ไปใช้   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network for the Mediterranean Area (SDSN—Mediterranean) ดาวน์โหลด: รายงานภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 15 2019
รายงาน
DETAIL
May
22

SDG Index and Dashboards Report for European Cities

รายงาน “SDG Index and Dashboards Report for European Cities” รายงานฉบับต้นแบบ (prototype version) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมการดำเนินการของเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่จำนวน 45 แห่งในยุโรปในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ the Brabant Center for Sustainable Development ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 22 2019
รายงาน
DETAIL
Apr
05

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Republic of Moldova

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Moldova” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐมอลโดวา ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 05 2019
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP