The State of Food and Agriculture 2018

The State of Food and Agriculture 2018

Migration, agriculture and rural development

รายงานสถานการณ์อาหารและเกษตรกรรมปี 2561 เน้นการวิเคราะห์การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในชนบท ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยที่มีบทบาทสำคัญไม่เพียงต่อด้านเกษตรกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *