SDG 7

Aug
20

คู่มือองค์ความรู้ BCG

“คู่มือองค์ความรู้ BCG” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงองค์ความรู้เรื่อง BCG โดยเน้นความรู้พื้นฐาน ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ความท้าทาย รวมถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศ จากประเทศที่มุ่งเน้น “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย ไปสู่การผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Aug 20 2023
คู่มือ
DETAIL
May
01

Study report for transitioning to electric public buses in Thailand

รายงานการศึกษา “Study report for transitioning to electric public buses in Thailand” เก็บรวบรวมข้อมูลด้านนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าและการดำเนินธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

May 01 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
20

Net Zero on Campus: A guide and accompanying toolkit for universities and colleges to accelerate climate action worldwide

เอกสาร “Net Zero on Campus: A guide and accompanying toolkit for universities and colleges to accelerate climate action worldwide” พัฒนาโดย SDSN ร่วมกับ Climateworks Centre, Monash University, Second Nature และ EAU ให้เป็นคู่มือและชุดเครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในการเร่งแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ เน้นไปที่การลดการปล่อยคาร์บอนของกิจกรรมในแคมปัสต่าง ๆ ทั้งด้านพลังงาน การเดินทางขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ของเสียและการรีไซเคิล และการจัดซื้อจัดจ้าง     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, the Bertelsmann Stiftung ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 20 2023
คู่มือ
DETAIL
Jul
14

Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda SDG 7 Roadmap for Tonga

รายงาน “Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda SDG 7 Roadmap for Tonga” นำเสนอการจัดทำ Roadmaps ของราชอาณาจักรทองกา (Tonga) ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยทางคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล เทคโนโลยี มาตรการที่รัฐบาลควรคำนึงถึง ซึ่งนำเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านี้พัฒนามาจากชุดข้อมูลระดับประเทศที่มีอยู่ เพื่อให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมาย #SDG7 ภายในปี ค.ศ. 2030   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 14 2021
รายงาน
DETAIL
Jul
13

National Cooling Action Plan Methodology

รายงาน “National Cooling Action Plan Methofology” นำเสนอหลักการแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NCAP) ซึ่งเอกสารฉบับนี้ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับบริบทในแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ใช้ระบบการทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 13 2021
รายงาน
DETAIL
Jun
07

Energy Progress Report 2021

รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานและพลังงานสะอาด ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงงานหมุนเวียน และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ 7 โดยรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลและสถานะจากหลากหลายประเทศในปี 2020/21 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และผู้สนใจ ในการติดตามสถานการณ์และออกแบบแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หน่วยงานที่จัดทำ: International Energy Agency (IEA) the International Renewable Energy Agency (IRENA), the UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), the World Bank และ the World Health Organization (WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 07 2021
รายงาน
DETAIL
May
18

SDG7 Localization: affordable and clean energy in ASEAN cities

รายงาน “SDG 7 Localization AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY in ASEAN cities” นำเสนอผลงานการวิจัยและการวิเคราะห์ที่เริ่มโดย ESCAP ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และ United Cities and Local Governments AsiaPacific (UCLG ASPAC) ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก Energy Foundation China ความสำคัญของรายงานฉบับนี้คือการพัฒนากรอบการวิเคราะห์สำหรับการประเมินสถานะการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDG7 ในท้องถิ่น (localization) และการประยุกต์ใช้กับเมืองที่อยู่ในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 18 2021
รายงาน
DETAIL
Dec
29

Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda SDG 7 Roadmap for Georgia

รายงาน “Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda SDG 7 Roadmap for Georgia” นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศจอร์เจีย โดยใช้เครื่องมือ National Expert SDG Tool for Energy Planning (NEXSTEP) ซึ่งออกแบบโดย ESCAP ในการกำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจการออกนโยบายได้ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน #SDG7 ซึ่งรวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ (NDCs) ด้วย   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 29 2020
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP