SDG 11

Aug
22

SDG Investor Map Thailand 2022

โครงการ “แผนท่ีการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งงยืน” (SDG Investor Maps) ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Platform) เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการนำเสนอโอกาสด้านการลงทุน (Investment Opportunity Area: IOA) ในธุรกิจท่ีสามารถตอบ โจทย์การพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ อาทิ โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ดาวน์โหลด: รายงานภาษาไทยและอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 22 2022
รายงาน
DETAIL
Jul
13

National Cooling Action Plan Methodology

รายงาน “National Cooling Action Plan Methofology” นำเสนอหลักการแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NCAP) ซึ่งเอกสารฉบับนี้ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับบริบทในแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ใช้ระบบการทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 13 2021
รายงาน
DETAIL
Oct
12

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (SDG 11: Sustainable cities and communities)

การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ซึ่งนำไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจำนวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องพยายามจัดการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหล่านั้น การทำให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง การทำให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับชมวิดิโอได้ที่นี่ :  

DETAIL
Dec
15

Session 5: Integrating and localizing SDG 6 for inclusive, safe, resilient and sustainable cities

เอกสาร ‘Session 5: Integrating and localizing SDG 6 for inclusive, safe, resilient and sustainable cities’ โดยใช้ประกอบในการนำเสนอวาระที่ 5 ของการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยแนวทางการบูรณาการ SDG6 : การมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยเอกสาร 6 ฉบับ ได้แก่ Integrated Strategic Approaches & Policy Tools to Facilitate a Shift Towards Water-Hazard Resilient Infrastructure and Sustainable Cities บรรยายโดย Ms.Aida Karazhanova เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจจาก ESCAP Urban Wastewater […]

DETAIL
Dec
15

Session 6: Drawing the casual diagram for integration and localizing SDG 6 with other SDGs in cities for sustainable urban development

เอกสาร ‘Session 6: Drawing the causal diagram for integration and localizing SDG 6 with other SDGs in cities for sustainable urban development’ โดยใช้ประกอบในการนำเสนอวาระที่ 6 ของการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยแนวทางการบูรณาการ SDG6 : การมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ   หน่วยงานที่จัดทำ : คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Dec
07

Session 5 – The Urban SDG Knowledge Platform

เอกสาร ‘Session 5 – The Urban SDG Knowledge Platform’ โดยใช้ประกอบการนำเสนอวาระที่ 5 ของการเวิร์กชอปการดำเนินการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค วันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ Introduction to the Urban SDG Knowledge Platform บรรยายโดย Felicity Cain VIETNAM URBAN DEVELOPMENT TOWARDS 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT บรรยายโดย Dr.Tran Ngoc Linh (Urban Development Agency – Ministry of Construction – […]

DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP