Author: Webmaster SDGPort

Dec
23

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทางสังคมศาสตร์คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งเพื่อสนองความต้องการในด้านแรงงานของภาคใต้ โดยทำการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และบริการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแก่นักศึกษาทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ(บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563-2566 คือ สานพลังรับใช้สังคม : ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))

DETAIL
Dec
23

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันอุุดมศึกษา ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักสูตร งานวิจัยต่าง ๆ มีการนำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ามาปรับใช้ในการวางกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนากิจกรรม โครงการ และการเรียนการสอนของคณะ เช่น กำหนดให้มีการจัดทำโครงการการบูรณาการแนวคิด SDGs ในรายวิชา หรือกิจกรรมของหลักสูตร โดยกำหนดให้ร้อยละของหลักสูตรมีรายวิชาที่ ส่งเสริมความรู้หรือกิจกรรมด้าน SDGs ให้ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ด้าน SDGs กำหนดให้การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มีกิจกรรม SDGs ด้านการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ และสิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ซึ่งกำหนดให้ทุกภาควิชามีงานวิจัยด้าน SDGs และมีการนำไปใช้ประโยชน์

DETAIL
Sep
01

World Social Protection Report 2020-22

Social protection at the crossroads – in pursuit of a better future รายงานการคุ้มครองทางสังคมของโลก 2563 – 2565 รวบรวมข้อมูลระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกล่าสุด รวมถึงแนวโน้มระบบการคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน (social protection floors) และการใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐ  อาทิ นโยบายที่เกี่ยวกับวัยแรงงานผู้หญิงและผู้ชาย การให้กำเนิดบุตร การจ้างงานผู้พิการและผู้ที่เจ็บป่วย การว่างงาน ผู้สูงอายุและเงินบำนาญ รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และที่สำคัญคือผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อมาตรการคุ้มครองทางสังคม รายงานฉบับนี้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงสถิติสำหรับตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.3.1 หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 01 2021
รายงาน
DETAIL
Aug
23

Progress on Transboundary Water Cooperation – 2021 Update

รายงานสถานการณ์ความร่วมมือบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนของโลกในปี 2021 รวมถึงสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2030 รายงานฉบับนี้ได้อาศัยข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดำเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้ำ หน่วยงานที่จัดทำ: United Nations Water (UN Water) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 23 2021
รายงาน
DETAIL
Aug
23

Progress on Water-related Ecosystems – 2021 Update

รายงานสถานการณ์ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำของโลกในปี 2021 รวมถึงสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบภายในปี 2030 รายงานฉบับนี้ได้อาศัยข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำตลอดทุกช่วงเวลา หน่วยงานที่จัดทำ: United Nations Water (UN Water) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 23 2021
รายงาน
DETAIL
Aug
23

Progress on Integrated Water Resources Management – 2021 Update

รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม (IWRM) ของโลกในปี 2021 รวมถึงสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ ความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2030 รายงานฉบับนี้ได้อาศัยข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำ หน่วยงานที่จัดทำ: United Nations Water (UN Water) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 23 2021
รายงาน
DETAIL
Aug
23

Progress on Level of Water Stress – 2021 Update

รายงานสถานการณ์ระดับความตึงเครียดของน้ำของโลกในปี 2021 รวมถึงสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำภายในปี 2030 รายงานฉบับนี้ได้อาศัยข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ำ: สัดส่วนการใช้น้ำจืดต่อปริมาณน้ำจึดทั้งหมด หน่วยงานที่จัดทำ: United Nation Water (UN Water) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 23 2021
รายงาน
DETAIL
Aug
23

Progress on Water-Use Efficiency – 2021 Update

รายงานสถานการณ์การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพของโลกในปี 2021 รวมถึงสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำภายในปี 2030 รายงานฉบับนี้ได้อาศัยข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา หน่วยงานที่จัดทำ: United Nations Water (UN Water) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 23 2021
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP