เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Apr
20

Joint external evaluation of IHR core capacities of Viet Nam

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Viet Nam” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของประเทศเวียดนาม ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 20 2017
รายงาน
DETAIL
Apr
18

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Indonesia

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Indonesia” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 18 2017
รายงาน
DETAIL
Mar
08

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Cambodia

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Cambodia” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 08 2017
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP