เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Jan
01

Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda: SDG7 Roadmap for Indonesia

รายงาน “Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda: SDG7 Roadmap for Indonesia” นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เครื่องมือ National Expert SDG Tool for Energy Planning (NEXSTEP) ซึ่งออกแบบโดย ESCAP ในการกำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจการออกนโยบายได้ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน #SDG7 ซึ่งรวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ (NDCs) ด้วย     หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 01 2020
รายงาน
DETAIL
Jun
14

Joint external evaluation of IHR core capacities Republic of the Philippines

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of the Philippines” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 14 2019
รายงาน
DETAIL
May
21

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Democratic republic of Timor-Leste

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Democratic republic of Timor-Leste” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 21 2019
รายงาน
DETAIL
Oct
15

Joint External evaluation of IHR core capacities of Singapore

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Singapore” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสิงคโปร์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 15 2018
รายงาน
DETAIL
Sep
06

Integrating Education for Sustainable Development (ESD) in Teacher Education in South-East Asia

คู่มือ “Integrating Education for Sustainable Development (ESD) in Teacher Education in South-East Asia”  นำเสนอขั้นตอนแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าในโครงการและแนวปฏิบัติของครู/อาจารย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาหลักสูตร นักการศึกษา และผู้ฝึกอบรมครู นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นได้     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 06 2018
คู่มือ
DETAIL
Mar
20

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of the Union Myanmar

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of the Union of Myanmar” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 20 2018
รายงาน
DETAIL
Nov
07

ASEAN SDG baseline

รายงาน ASEAN SDG baseline เป็นรายงานเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของอนุภูมิภาคอาเซียน ซึ่งวิเคราะห์ตั้งแต่เป้าหมาย ข้อ1 ถึง ข้อ16 โดยใช้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเป็นค่ามาตราฐานในการเปรียบเทียบ มากไปกว่านี้ รายงานฉบับนี้ยังนำเสนอถึงความคืบหน้าโครงการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมาย โดยใช้การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ทั้งนี้จุดประสงค์ของรายฉบับนี้มีเพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีข้อมูลในการปรึกษาหารือองค์ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ.2030     หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 07 2017
รายงาน
DETAIL
Jul
25

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Lao People’s Democratic Republic

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Lao People’s Democratic Republic” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 25 2017
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP