Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in Transforming Futures for Young People

Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in Transforming Futures for Young People

รายงาน “Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people” นำเสนอข้อมูลว่าผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้เยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเเรงงงานเยาวชนหรือแรงงานใหม่เผชิญกับภาวะว่างงานที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับแรงงานสูงอายุ และผลกระทบตกอยู่กับแรงงานวัยรุ่นหญิงมากกว่าวัยรุ่นชาย

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
ดาวน์โหลด:
รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *