Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the United Republic of Tanzania – Zanzibar

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the United Republic of Tanzania – Zanzibar

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the United Republic of Tanzania – Zanzibar” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของแซนซิบาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: 
รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *