Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Federal Democratic Republic of Ethiopia” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: 
รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *