โลโก้องค์กร
ตัวย่อ WORLD BANK
ชื่อองค์กร (ไทย) ธนาคารโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Bank
การดำเนินการ

ธนาคารโลก ทำหน้าที่เพื่อช่วยลดความยากจนและการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของคนทั่วโลก โดยการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย และเงินช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใช้พัฒนาการศึกษา ระบบสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และการสื่อสาร เป็นต้น

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 1
  • SDG 3
  • SDG 7
  • SDG 8
  • SDG 9
  • SDG 10
  • SDG 16
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ http://www.worldbank.org/
social media
email