โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNAIDS
ชื่อองค์กร (ไทย) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
การดำเนินการ

UNAIDS เป็นหน่วยงานผู้นำด้านการยุติการติดเชื้อเอชไอวี การเลือกปฏิบัติและการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยเป็นความร่วมมือของหน้วยงานขององค์กรสหประชาชาติ 11 แห่ง และทำงานกับพันธมิตรระดับโลกและระดับชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 1
  • SDG 2
  • SDG 3
  • SDG 4
  • SDG 5
  • SDG 8
  • SDG 10
  • SDG 11
  • SDG 16
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.unaids.org/en
social media https://www.facebook.com/unaids.asiapacific
email evidencetoaction@aidsdatahub.org