โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNIDO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Industrial Development Organization
การดำเนินการ

UNIDO ทำงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขจัดความยากจน โลกาภิวัตน์ที่ครอบคลุมทุกคน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 9
ช่องทางติดต่อ https://www.unido.org
social media https://www.facebook.com/UNIDORegionalOfficeThailand
email office.thailand@unido.org