โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNDESA
ชื่อองค์กร (ไทย) สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Department of Economic and Social Affairs
การดำเนินการ

UNDESA ในฐานะสำนักเลขาธิการ มีบทบาทเป็นเสาหลักการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.un.org/en/desa
social media
email