1. กดปุ่ม + ที่เป้าหมาย 1-17 ด้านล่างนี้ที่คุณสนใจ เพื่ออ่านรายละเอียดเป้าหมายย่อยและตัวชี้วัดของเป้าหมายนั้น
  2. ภายใต้เป้าหมายที่คุณเลือก สามารถดูภาพรวมสถานการณ์ของเป้าหมายได้ โดยกดปุ่ม ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลก หรือดูสถานการณ์ของไทย โดยกด ข้อมูลรายตัวชี้วัดประเทศไทย’
  3. ภายใต้เป้าหมายที่คุณเลือก หากต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางจาก UN กดปุ่ม ‘เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่’
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ให้หมดไป ซึ่งในปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพต่ำกว่า $1.90 ต่อวัน

• ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 สัดส่วนประชากรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนสากล จำแนกตาม เพศ อายุ สถานะการจ้างงาน และ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

• ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 สัดส่วนประชากรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศ จำแนกตามเพศ และอายุ
• ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 สัดส่วนของผู้ชาย, ผู้หญิง และเด็กในทุกช่วงวัยที่ยากจน ในทุกมิติ ตามนิยามของประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 ดำเนินการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศที่เหมาะสม รวมถึงการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและบรรลุการครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน จำแนกตามเพศ แยกเป็นเด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน คนยากจนและคนที่อยู่ในสถานะเปราะบาง

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก

• ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
• ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิ์ใน (a) ที่ดินถูกต้องตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน และ (b) ประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิของตนในที่ดินที่ตนถือครอง จำแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานให้แก่คนยากจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและลดการเผชิญหน้าและความเสี่ยงต่อเหตุการณ์รุนแรง/ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

• ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (GDP)
• ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 จำนวนประเทศที่ใช้และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนงานเซ็นไดด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573
• ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 สัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เป้าหมายย่อยที่ 1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งต่างๆ รวมถึง การยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและวิธีการที่เป็นไปได้ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ

• ตัวชี้วัดที่ 1.a.1 ผลรวมความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistant: ODA) จากกลุ่มประเทศผู้บริจาคที่มุ่งเป้าลดความยากจน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้มวลรวมประชาชาติของประเทศผู้รับ
• ตัวชี้วัดที่ 1.a.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมของภาครัฐในเรื่องการบริการที่สำคัญจำเป็น (การศึกษา สุขภาพ และความคุ้มครองทางสังคม)

เป้าหมายย่อยที่ 1.b สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนความยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพื่อจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน

• ตัวชี้วัดที่ 1.b.1 การใช้จ่ายทางสังคมเพื่อสนับสนุนคนจน

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีอาหารตามหลักโภชนาการ และมีอาหารเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความชุกของภาวะการขาดสารอาหาร
• ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารระดับปานกลางหรือรุนแรงในประชากร โดยใช้ขนาดของประสบการณ์ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร (FIES)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 รวมถึงการบรรลุเป้าประสงค์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และเน้นความต้องการโภชนาการของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2568

• ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ความชุกของภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ตามมาตรฐานการเจริญเติบโตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน โดยภาวะแคระแกร็นคือเด็กที่มีความสูงเทียบกับอายุต่ำกว่าค่ามัธยฐานของความสูงตามเกณฑ์อายุน้อยกว่า -2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)
• ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ (ประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงตามมาตรฐานการเจริญเติบโตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน โดย
1) ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) น้ำหนักตัวของเด็กสูงกว่าค่ามัธยฐานของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กเกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+2 SD)
2) ภาวะผอม (Wasting) น้ำหนักตัวของเด็กต่ำกว่าค่ามัธยฐานของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กน้อยกว่า -2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)
• ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ความชุกของโรคโลหิตจางในสตรีอายุ 15 ถึง 49 ปี จำแนกตามสถานะการตั้งครรภ์ (ร้อยละ)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้ผลิตผู้หญิง ผู้ผลิตคนพื้นเมือง ผู้ผลิตเกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ผ่านความมั่นคงและความเท่าเทียมในการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ปริมาณการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จำแนกตามขนาดกิจการของการทำการเกษตร/เลี้ยงสัตว์/การป่าไม้
• ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก จำแนกตามเพศ และสถานะของชาวพื้นเมือง (เพื่อแยกชนพื้นเมือง หรือ ชนเผ่า)

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 ทำให้เกิดความมั่นใจในระบบการผลิตอาหารและการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น
เพื่อเพิ่มผลิตภาพผลผลิตและผลผลิตที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ที่จะเพิ่มความเข้มแข็งในศักยภาพในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ภูมิอากาศที่เลวร้าย, ความแห้งแล้ง, น้ำท่วม และความเสียหาย และเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและที่ดินอย่างก้าวกระโดด ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 สัดส่วนของพื้นที่เกษตรที่มีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ พืชและสัตว์ป่า รวมถึงการจัดการที่ดีให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และส่งเสริมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของแหล่งพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 จำนวนแหล่งพันธุกรรมของ (a) พืชและ (b) สัตว์เพื่ออาหารและการเกษตรที่ได้รับการกำหนดไว้ในแผนอนุรักษ์ระยะกลาง หรือระยะยาว
• ตัวชี้วัดที่ 2.5.2 สัดส่วนพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น จำแนกตามสถานะของความเสี่ยงสูญพันธุ์

เป้าหมายย่อยที่ 2.a เพิ่มการลงทุนรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

• ตัวชี้วัดที่ 2.a.1 ดัชนีการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรต่อค่าใช้จ่ายภาครัฐ
• ตัวชี้วัดที่ 2.a.2 ยอดรวมการไหลเวียนความช่วยเหลือ (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) บวก ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอื่น (Other Officail Flows: OOF) ที่ภาคเกษตรกรรมได้รับ

เป้าหมายย่อยที่ 2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงการดำเนินการคู่ขนาดไปกับการขจัดการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา

• ตัวชี้วัดที่ 2.b.1 เงินอุดหนุนการส่งออกด้านการเกษตร

เป้าหมายย่อยที่ 2.c นำมาตรการที่สามารถสร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจำกัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง

• ตัวชี้วัดที่ 2.c.1 ตัวชี้วัดราคาอาหารที่ผิดปกติ

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (อัตราการตายต่อการเกิด 1,000 คน)
• ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการเกิด 1,000 คน)

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่ติดเชื้อ 1,000 คน จำแนกตาม เพศ อายุ และประชากรหลัก
• ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 อัตราการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
• ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย

เป้าหมายย่อยที่ 3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย

• ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวชและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด
• ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในหน่วยลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายใน 1 ปีปฏิทิน

เป้าหมายย่อยที่ 3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมายย่อยที่ 3.7 สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว และข้อมูลข่าวสารและความรู้และการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 สัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) ซึ่งต้องการการวางแผนครอบครัวมีความรู้สึกพึงพอใจกับการใช้วิธีสมัยใหม่
• ตัวชี้วัดที่ 3.7.2 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ (10-14 ปี, 15-19 ปี) ต่อผู้หญิงกลุ่มอายุดังกล่าว 1,000 คน

เป้าหมายย่อยที่ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้

• ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น
• ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 สัดส่วนของประชากรที่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่ไปในเรื่องของสุขภาพเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายหรือรายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือน

เป้าหมายย่อยที่ 3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรือนและในบรรยากาศ
• ตัวชี้วัดที่ 3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ำ สุขาภิบาลที่ไม่ปลอดภัย และไม่มีสุขลักษณะ (เปิดรับปัญหาน้ำ, สุขาภิบาลและสุขลักษณะที่ไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน)
• ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ

เป้าหมายย่อยที่ 3.a เพิ่มความเข้มแข็งการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

• ตัวชี้วัดที่ 3.a.1 ความชุกของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีการปรับมาตรฐานอายุ

เป้าหมายย่อยที่ 3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

• ตัวชี้วัดที่ 3.b.1 สัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการครอบคลุมด้วยวัคซีนทั้งหมดที่รวมไว้ในโครงการของประเทศ
• ตัวชี้วัดที่ 3.b.2 ยอดรวมสุทธิความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่เป็นทางการ ที่ให้แก่งานวิจัยทางการแพทย์และสาขาต่าง ๆ ด้านสุขภาพพื้นฐาน
• ตัวชี้วัดที่ 3.b.3 สัดส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่มีชุดหลักของความจำเป็นทางการแพทย์ที่สำคัญและสามารถหาได้บนพื้นฐานของความยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 3.c เพิ่มการใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

• ตัวชี้วัดที่ 3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข

เป้าหมายย่อยที่ 3.d เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก

• ตัวชี้วัดที่ 3.d.1 ประสิทธิภาพของกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ
• ตัวชี้วัดที่ 3.d.2 ร้อยละของการติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อดื้อยาที่เลือกพิจารณา

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน: (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดคำนวณ จำแนกตาม เพศ
• ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 24- 59 เดือน ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และสุขภาวะทางจิตเป็นไปตามเกณฑ์ จำแนกตามเพศ
• ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาด้านเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ

เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง-ต่ำ และอื่น ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หากมีข้อมูล) สำหรับตัวชี้วัดด้านการศึกษาทั้งหมดในรายชื่อนี้ที่สามารถจำแนกข้อมูลได้

เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและสัดส่วนของผู้ใหญ่ในทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่กำหนดที่สามารถบรรลุอย่างน้อยที่สุดในระดับความเชี่ยวชาญใน (a) การอ่านออกเขียนได้ (b) ทักษะในการคำนวน จำแนกตามเพศ

เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ
(i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ
(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ถูกนำมาจัดให้เป็นหลักในการศึกษาทุกระดับ
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) การศึกษาของครู และ (d) การประเมินผลนักเรียน

เป้าหมายย่อยที่ 4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน

• ตัวชี้วัดที่ 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่ให้การบริการขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทของการบริการ

เป้าหมายย่อยที่ 4.b ขยายจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ที่เป็นทุนการศึกษา ตามสาขาและประเภทการศึกษา

เป้าหมายย่อยที่ 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำ จำแนกตามระดับการศึกษา

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

• ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 มีกรอบกฎหมายที่จะใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ ติดตามตรวจสอบความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกบนพื้นฐานทางด้านเพศหรือไม่

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น

• ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยอยู่ร่วมกับคู่ครองได้รับความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ครองคนปัจจุบัน หรือคู่ครองคนก่อนหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามรูปแบบความรุนแรงและอายุ
• ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 สัดส่วนของผู้หญิง และเด็กหญิงอายุ15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามอายุ และสถานที่เกิดเหตุ

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง

• ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง 20-24 ปี ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ 15 และก่อนอายุ 18 ปี
• ตัวชี้วัดที่ 5.3.2 สัดส่วนของเด็กหญิงและผู้หญิง (อายุระหว่าง 15-49 ปี) ที่ได้รับการขลิบ/ตัดอวัยวะเพศหญิง จำแนกตามอายุ

เป้าหมายย่อยที่ 5.4 ตระหนักและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผ่านการให้บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 5.4.1 สัดส่วนของเวลาที่ใช้ไปในการทำงานบ้านและดูแลคนในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จำแนกตามเพศ อายุ และสถานที่อยู่

เป้าหมายย่อยที่ 5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และกิจกรรมสาธารณะ

• ตัวชี้วัดที่ 5.5.1 สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่ง (a) ในรัฐสภา และ (b) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายย่อยที่ 5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิด้านการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และปฏิญญาปักกิ่งและเอกสารทบทวนผลลัพธ์จากการประชุมเหล่านั้น

• ตัวชี้วัดที่ 5.6.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่ทำการตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ยาคุมกำเนิด และการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์
• ตัวชี้วัดที่ 5.6.2 จำนวนประเทศที่มีกฎหมายและกฎระเบียบที่ประกันได้ว่าผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าถึงข้อมูลและการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม

เป้าหมายย่อยที่ 5.a ดำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 5.a.1 (a) สัดส่วนของจำนวนประชากรภาคการเกษตรทั้งหมดที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิเหนือพื้นที่ทำการเกษตร จำแนกตามเพศ และ (b) ส่วนแบ่งของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิถือครองพื้นที่ทางการเกษตร จำแนกตามประเภทการครอบครอง
• ตัวชี้วัดที่ 5.a.2 สัดส่วนของประเทศที่กรอบกฎหมาย (รวมถึงกฎจารีตประเพณี) ที่ประกันถึงความเท่าเทียมของผู้หญิงในสิทธิการเป็นเจ้าของ หรือมีอำนาจในการควบคุมที่ดิน

เป้าหมายย่อยที่ 5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเพิ่มอำนาจแก่ผู้หญิง

• ตัวชี้วัดที่ 5.b.1 สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำแนกตามเพศ

เป้าหมายย่อยที่ 5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเพิ่มอำนาจให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

• ตัวชี้วัดที่ 5.c.1 สัดส่วนของประเทศที่มีระบบติดตามและทำให้การจัดสรรภาครัฐเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและเพิ่มอำนาจให้แก่ผู้หญิง

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้ (a) บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย (b) และการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ

เป้าหมายย่อยที่ 6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 สัดส่วนของน้ำเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่ได้รับการบำบัดอย่างปลอดภัย
• ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 สัดส่วนของแหล่งน้ำ (เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ธารน้ำ คลอง หรือสระน้ำ) ที่มีคุณภาพน้ำโดยรอบที่ดี

เป้าหมายย่อยที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
• ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ำ: สัดส่วนการใช้น้ำจืดต่อปริมาณน้ำจึดทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำ
• ตัวชี้วัดที่ 6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดำเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้ำ

เป้าหมายย่อยที่ 6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำตลอดทุกช่วงเวลา

เป้าหมายย่อยที่ 6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำ การขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

• ตัวชี้วัดที่ 6.a.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการการใช้จ่ายของภาครัฐ

เป้าหมายย่อยที่ 6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปรับปรุงการจัดการน้ำและสุขอนามัย

• ตัวชี้วัดที่ 6.b.1 สัดส่วนของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการน้ำและสุขอนามัย

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
• ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 สัดส่วนของประชากรที่พึ่งพาพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเป็นหลัก

เป้าหมายย่อยที่ 7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ส่วนแบ่งการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งสิ้น

เป้าหมายย่อยที่ 7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ความเข้มของการใช้พลังงาน (วัดจากพลังงานขั้นต้นและGDP)

เป้าหมายย่อยที่ 7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 7.a.1 กระแสเงินต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาดและการผลิตพลังงานทดแทนรวมถึงระบบผสมผสาน (hybrid systems)

เป้าหมายย่อยที่ 7.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับโครงการสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 7.b.1 กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการติดตังแล้วในประเทศกำลังพัฒนา (วัตต์ต่อหัว)

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
เป้าหมายย่อยที่ 8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

• ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 อัตราการเติบโตรายปีของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวประชากร

เป้าหมายย่อยที่ 8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour intensive)

• ตัวชี้วัดที่ 8.2.1 อัตราการเติบโตรายปีของรายได้ที่แท้จริงต่อประชากรผู้มีงานทำ

เป้าหมายย่อยที่ 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัฒกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการเงิน

• ตัวชี้วัดที่ 8.3.1 สัดส่วนการจ้างงานนอกระบบในการจ้างงานทั้งหมด จำแนกตามภาคการผลิต และเพศ

เป้าหมายย่อยที่ 8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการไปจนถึงปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 8.4.1 การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร การบริโภคพื้นฐานต่อคน  และการบริโภคพื้นฐานต่อGDP
• ตัวชี้วัดที่ 8.4.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศ การบริโภควัตถุดิบในประเทศต่อคน  และการบริโภควัตถุดิบในประเทศต่อ GDP

เป้าหมายย่อยที่ 8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 8.5.1 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของลูกจ้าง จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และความพิการ
• ตัวชี้วัดที่ 8.5.2 อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ อายุ และ ความพิการ

เป้าหมายย่อยที่ 8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนไม่มีการศึกษาและที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ให้มาก ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 8.6.1 สัดส่วนของเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรม

เป้าหมายย่อยที่ 8.7 ดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพื่อขจัดแรงงานที่ถูกบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และภายในปี 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

• ตัวชี้วัดที่ 8.7.1 สัดส่วนและจำนวนเด็กอายุ 5-17 ปี ที่เป็นแรงงานเด็ก จำแนกตามเพศและอายุ

เป้าหมายย่อยที่ 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย

• ตัวชี้วัดที่ 8.8.1 การบาดเจ็บสาหัสถึงชีวิต และไม่ถึงชีวิต จากการทำงานต่อแรงงาน 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสถานะของผู้อพยพ
• ตัวชี้วัดที่ 8.8.2 ระดับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานในประเทศ (เสรีภาพของสหภาพ และการเจรจาต่อรองโดยรวม) โดยยึดหลักธรรมนูญของ ILO และกฎหมายภายในประเทศ จำแนกตามเพศ และสถานะแรงงานต่างด้าว

เป้าหมายย่อยที่ 8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 8.9.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศทั้งหมด และในอัตราการเติบโต)
• ตัวชี้วัดที่ 8.9.2 สัดส่วนของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเทียบกับจำนวนงานด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน

• ตัวชี้วัดที่ 8.10.1 (a) จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่อผู้ใหญ่ 100,000 คน และ (b) จำนวนเครื่องเบิกเงินอัตโนมัติ (ATMs) ต่อผู้ใหญ่ 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 8.10.2 สัดส่วนของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป) ที่มีบัญชีกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือกับผู้ให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

เป้าหมายย่อยที่ 8.a เพิ่มความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการค้าสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงการบูรณาการกรอบแผนงานความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการค้าให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุดให้ดีขึ้น

• ตัวชี้วัดที่ 8.a.1 ความช่วยเหลือสำหรับพันธกรณี/ข้อผูกมัดทางการค้า และการเบิกจ่าย

เป้าหมายย่อยที่ 8.b พัฒนาและดำเนินงานยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานเยาวชนและดำเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 8.b.1 การมียุทธศาสตร์การจ้างงานเยาวชนระดับประเทศที่ดำเนินการและพัฒนาในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญหรือในฐานะที่เป็นส่วนของยุทธศาสตร์การจ้างงานของประเทศ

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายย่อยที่ 9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความแข็งแรง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและพื้นที่เขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่สามารถจ่ายได้

• ตัวชี้วัดที่ 9.1.1 สัดส่วนของประชากรชนบทที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู
• ตัวชี้วัดที่ 9.1.2 ปริมาณผู้โดยสาร และสินค้าที่ขนส่ง จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง

เป้าหมายย่อยที่ 9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

• ตัวชี้วัดที่ 9.2.1 มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นสัดส่วนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและมูลค่าเพิ่มต่อหัว
• ตัวชี้วัดที่ 9.2.2 การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นสัดส่วนของการจ้างงานรวมทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

• ตัวชี้วัดที่ 9.3.1 สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่อมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทั้งหมด
• ตัวชี้วัดที่ 9.3.2 สัดส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม หรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืม

เป้าหมายย่อยที่ 9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 9.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมายย่อยที่ 9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงภายในปี 2573 ให้มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและภาคเอกชน

• ตัวชี้วัดที่ 9.5.1 ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP
• ตัวชี้วัดที่ 9.5.2 นักวิจัย (เทียบเท่ากับการทำงานเต็มเวลา) ต่อประชากร 1,000,000 คน

เป้าหมายย่อยที่ 9.a อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงและยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

• ตัวชี้วัดที่ 9.a.1 การสนับสนุนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการทั้งหมด (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่เป็นทางการ (ODA) บวกความช่วยเหลือที่เป็นทางการอื่น ๆ) ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายย่อยที่ 9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีนโยบายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

• ตัวชี้วัดที่ 9.b.1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และระดับกลาง คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 9.c.1 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำแนกตามเทคโนโลยี

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนของรายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 40% ให้มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 10.1.1 อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 และในกลุ่มประชากรทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่น ๆ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 10.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้มัธยฐาน จำแนกตาม กลุ่ม เพศ อายุและผู้พิการ

เป้าหมายย่อยที่ 10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องนี้

• ตัวชี้วัดที่ 10.3.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกล่วงละเมิดใน 12 เดือนที่ผ่านมา ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 10.4 นำนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคมมาใช้ และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างก้าวหน้า

• ตัวชี้วัดที่ 10.4.1 ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP
• ตัวชี้วัดที่ 10.4.2 ผลกระทบด้านการกระจายความเป็นธรรมของนโยบายการคลัง

เป้าหมายย่อยที่ 10.5 ปรับปรุงกฏระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฏระเบียบดังกล่าว

• ตัวชี้วัดที่ 10.5.1 ตัวชี้วัดเสถียรภาพของระบบการเงิน

เป้าหมายย่อยที่ 10.6 สร้างหลักประกันว่าการเป็นตัวแทนและการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในด้านการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศจะได้รับการยกระดับเพื่อให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบและความชอบธรรม ให้มากขึ้น

• ตัวชี้วัดที่ 10.6.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 10.7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

• ตัวชี้วัดที่ 10.7.1 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคนใหม่ที่จ่ายโดยลูกจ้างคิดเป็นร้อยละของรายได้ประจำปีที่ได้รับจากประเทศปลายทาง
• ตัวชี้วัดที่ 10.7.2 จำนวนประเทศที่มีนโยบายการย้ายถิ่นที่อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย สม่ำเสมอ และมีความรับผิดชอบ
• ตัวชี้วัดที่ 10.7.3 จำนวนผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในกระบวนการอพยพไปยังประเทศปลายทาง
• ตัวชี้วัดที่ 10.7.4 สัดส่วนของประชากรผู้ลี้ภัย จำแนกตามประเทศต้นทาง

เป้าหมายย่อยที่ 10.a ปฏิบัติตามหลักการที่เป็นลักษณะพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สอดคล้องตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก

• ตัวชี้วัดที่ 10.a.1 สัดส่วนของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีการนำเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff)

เป้าหมายย่อยที่ 10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น

• ตัวชี้วัดที่ 10.b.1 ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น จำแนกตามประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศผู้ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการให้ความช่วยเหลือ (เช่น การช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และอื่น ๆ)

เป้าหมายย่อยที่ 10.c ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittance) ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และขจัดการชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 10.c.1 ค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นสัดส่วนของจำนวนเงินที่ส่งกลับ

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายย่อยที่ 11.1 สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียงให้ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยนอกระบบ หรือที่ที่ไม่เหมาะสม

เป้าหมายย่อยที่ 11.2 ภายในปี 2573 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ เป็นพิเศษ

• ตัวชี้วัดที่ 11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก จำแนกตามกลุ่ม เพศ อายุ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เป้าหมายย่อยที่ 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 11.3.1 อัตราส่วนการใช้ที่ดินต่ออัตราการเติบโตของประชากร
• ตัวชี้วัดที่ 11.3.2 สัดส่วนของเมืองที่มีโครงสร้างจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของภาคประชาสังคมในการวางแผนและการจัดการซึ่งดำเนินการเป็นประจำ และเป็นประชาธิปไตย

เป้าหมายย่อยที่ 11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

• ตัวชี้วัดที่ 11.4.1 ผลรวมค่าใช้จ่ายต่อหัวเพื่อการสงวนรักษา การป้องกัน และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ จำแนกตามประเภทแหล่งทุน (ภาครัฐ ภาคเอกชน) ประเภทของมรดก (ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ) และระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น/เทศบาล)

เป้าหมายย่อยที่ 11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 11.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงอันมีผลต่อ GDP โลก
• ตัวชี้วัดที่ 11.5.3 (a) ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐาน และ (b) จำนวนการบริการพื้นฐานที่หยุดชะงักอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติ

เป้าหมายย่อยที่ 11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่น ๆ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 11.6.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยในเขตเมืองที่ถูกจัดเก็บเป็นประจำ และที่มีการทิ้ง ณ จุดสุดท้ายอย่างเหมาะสม จากปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น
• ตัวชี้วัดที่ 11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ตัวอย่างเช่น PM2.5 และ PM10) ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนักกับประชากร)

เป้าหมายย่อยที่ 11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะสำหรับทุกคน จำแนกตาม อายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
• ตัวชี้วัดที่ 11.7.2 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางร่างกาย หรือทางเพศ จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เป้าหมายย่อยที่ 11.a สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 11.a.1 จำนวนประเทศที่มีนโยบายเมืองระดับชาติหรือแผนพัฒนาระดับภูมิภาคที่ (a) ตอบสนองต่อพลวัตประชากร (b) รับรองการพัฒนาเชิงอาณาเขตที่สมดุล และ (c) เพิ่มพื้นที่การคลังของท้องถิ่น

เป้าหมายย่อยที่ 11.b ภายในปี 2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573

• ตัวชี้วัดที่ 11.b.1 จำนวนประเทศที่ใช้และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนงานเซ็นไดด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573
• ตัวชี้วัดที่ 11.b.2 สัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เป้าหมายย่อยที่ 11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดรวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่น

• ตัวชี้วัดที่ 11.c *ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา*


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายย่อยที่ 12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศนำไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา

• ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 จำนวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP) หรือมีการนำเอา SCP มาเป็นลำดับความสำคัญหลักหรือเป้าหมายในนโยบายระดับชาติ

เป้าหมายย่อยที่ 12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 12.2.1 การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร การบริโภคพื้นฐานต่อคน และการบริโภคพื้นฐานต่อ GDP
• ตัวชี้วัดที่ 12.2.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศ การบริโภควัตถุดิบในประเทศต่อคน และการบริโภควัตถุดิบในประเทศต่อ GDP

เป้าหมายย่อยที่ 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 12.3.1 (a) ดัชนีการสูญเสียอาหาร (b) ดัชนีของเสียอาหาร

เป้าหมายย่อยที่ 12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 12.4.1 จำนวนภาคีที่ทำข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและสารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง และทำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อตกลง
• ตัวชี้วัดที่ 12.4.2 (a) ของเสียอันตรายต่อหัว และ (b) สัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัดจำแนกตามวิธีการบำบัดของเสีย

เป้าหมายย่อยที่ 12.5 ภายในปี 2573 จะต้องลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำกลับมาใช้ซ้ำ

• ตัวชี้วัดที่ 12.5.1 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ของประเทศ, จำนวนตันของวัสดุที่ถูกรีไซเคิล

เป้าหมายย่อยที่ 12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น

• ตัวชี้วัดที่ 12.6.1 จำนวนบริษัทที่เผยแพร่รายงานความยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความความสำคัญของประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 12.7.1 จำนวนประเทศที่นำนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนในภาครัฐไปปฏิบัติ

เป้าหมายย่อยที่ 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 12.8.1 มีการดำเนินงานเพื่อให้ (1) การศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองโลก และ (2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รวมถึงการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ได้รับการบรรจุไว้ใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตรการศึกษา (ค) การให้ความรู้แก่ครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน/นักศึกษา

เป้าหมายย่อยที่ 12.a สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

• ตัวชี้วัดที่ 12.a.1 การติดตั้งศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศกำลังพัฒนา (ในหน่วยวัตต์ต่อหัวประชากร)

เป้าหมายย่อยที่ 12.b พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

• ตัวชี้วัดที่ 12.b.1 การนำเครื่องมือทางบัญชีมาตรฐานมาใช้ในการติดตามความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายย่อยที่ 12.c ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกำจัดกการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงอย่างเต็มที่ถึงความจำเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศกำลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

• ตัวชี้วัดที่ 12.c.1 จำนวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล (การผลิตและการบริโภค) ต่อหน่วยของ GDP

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายย่อยที่ 13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 13.1.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน
• ตัวชี้วัดที่ 13.1.2 จำนวนประเทศที่ใช้และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนงานเซ็นไดด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573
• ตัวชี้วัดที่ 13.1.3 สัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เป้าหมายย่อยที่ 13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ

• ตัวชี้วัดที่ 13.2.1 จำนวนประเทศที่มีการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (National Determined Contributions: NDC) ยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนการปรับตัวในระดับชาติ และการสื่อสารเพื่อการปรับตัว ตามที่ได้รายงานต่อเลขาธิการของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ตัวชี้วัดที่ 13.2.2 ผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี

เป้าหมายย่อยที่ 13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า

• ตัวชี้วัดที่ 13.3.1 ระดับของการรวมเอา (i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นหลักสำคัญใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตรการศึกษา (c) การศึกษาของครูผู้สอน และ (d) การประเมินนักเรียน/นักศึกษา ว่ามากหรือน้อยอย่างไร
• ตัวชี้วัดที่ 13.3.2 จำนวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ และบุคคล ในการปรับตัว การลดก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา

เป้าหมายย่อยที่ 13.a ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการบรรเทาที่ชัดเจนและมีความโปร่งใสในการดำเนินงานและทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน

• ตัวชี้วัดที่ 13.a.1 จำนวนเงินที่จัดเตรียมและระดมเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายร่วมในการระดมเงินเป็นพันธกรณีที่ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อันมีมาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีพ.ศ. 2568

เป้าหมายย่อยที่ 13.b ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ

• ตัวชี้วัดที่ 13.b.1 จำนวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ที่มีการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) กลยุทธ์ระยะยาว แผนการปรับตัวระดับชาติ และการสื่อสารเพื่อการปรับตัว ตามที่รายงานต่อสำนักเลขาธิการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายย่อยที่ 14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568

• ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 (a) ดัชนีปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นริมชายฝั่งทะเล และ (b) ความหนาแน่นของขยะพลาสติก

เป้าหมายย่อยที่ 14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 14.2.1 จำนวนประเทศที่ใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (ecosystem-based approaches) ในการจัดการพื้นที่ทางทะเล

เป้าหมายย่อยที่ 14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของความเป็นกรดในมหาสมุทร โดยผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

• ตัวชี้วัดที่ 14.3.1 ภาวะความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่เห็นชอบร่วมกัน

เป้าหมายย่อยที่ 14.4 ภายในปี 2563 ให้กำกับในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการทำประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางทำลายอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงระดับผลผลิตการประมงสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น

• ตัวชี้วัดที่ 14.4.1 สัดส่วนของมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

• ตัวชี้วัดที่ 14.5.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล

เป้าหมายย่อยที่ 14.6 ภายในปี 2563 ห้ามการอุดหนุนการประมงบางประเภทซึ่งก่อทำให้เกิดศักยภาพการทำประมงที่มากเกินไป ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนสำคัญในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

• ตัวชี้วัดที่ 14.6.1 ระดับการใช้มาตรการระหว่างประเทศ มุ่งต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

เป้าหมายย่อยที่ 14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว

• ตัวชี้วัดที่ 14.7.1 สัดส่วนของผลผลิตจากการประมงที่ยั่งยืน ต่อ GDP ในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 14.a เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

• ตัวชี้วัดที่ 14.a.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเล ต่องบประมาณการวิจัยทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 14.b จัดให้ชาวประมงพื้นบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด

• ตัวชี้วัดที่ 14.b.1 ระดับการใช้และดำเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้องสิทธิการเข้าถึงการทำประมงขนาดเล็ก

เป้าหมายย่อยที่ 14.c เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future We Want

• ตัวชี้วัดที่ 14.c.1 จำนวนประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้สัตยาบัน ยอมรับ และนำกรอบการทำงานเชิงกฎหมาย/นโยบาย/สถาบัน และเครื่องมือในการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมหาสมุทรมาใช้ ดังที่สะท้อนอยู่ใน UNCLOS อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายด้านทะเลของสหประชาชาติ เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายย่อยที่ 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขา และเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ดินทั้งหมด
• ตัวชี้วัดที่ 15.1.2 สัดส่วนของพื้นที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้ำจืด ในเขตพื้นที่คุ้มครอง จำแนกตามประเภทของระบบนิเวศ

เป้าหมายย่อยที่ 15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 15.2.1 ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 15.3 ต่อสู้การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 สัดส่วนของพื้นที่ดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 15.4.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา
• ตัวชี้วัดที่ 15.4.2 ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว

เป้าหมายย่อยที่ 15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 ปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

• ตัวชี้วัดที่ 15.5.1 ดัชนีบัญชีแดง (Red List Index)

เป้าหมายย่อยที่ 15.6 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 15.6.1 จำนวนประเทศที่มีการใช้กรอบทางกฎหมาย กรอบการบริหารงาน และกรอบเชิงนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

เป้าหมายย่อยที่ 15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

• ตัวชี้วัดที่ 15.7.1 สัดส่วนของสัตว์ป่าที่ถูกนำมาขายโดยการลักลอบล่าและค้าอย่างผิดกฎหมาย

เป้าหมายย่อยที่ 15.8 นำมาตรการเพื่อป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัดชนิดพันธ์ุพืชตามลำดับความสำคัญมาใช้ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 15.8.1 สัดส่วนประเทศที่มีการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศมาบังคับใช้ และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ในการป้องกันหรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

เป้าหมายย่อยที่ 15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไว้ในการวางแผน กระบวนการพัฒนารายงานและยุทธศาสตร์การลดความยากจน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 15.9.1 (a) จำนวนประเทศที่ได้ทำการกำหนดเป้าประสงค์ของประเทศให้สอดคล้องกับ Aichi Biodiversity Target ลำดับที่ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 เข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการและการรายงานความก้าวหน้าในเป้าประสงค์ดังกล่าว และ (b) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับระบบบัญชีและการรายงานระดับประเทศ กำหนดให้เป็นการดำเนินการของระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (System of Environmental-Economic Accounting: SEEA)

เป้าหมายย่อยที่ 15.a ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งอย่างมีนัยสำคัญเพื่ออนุรักษ์และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

• ตัวชี้วัดที่ 15.a.1 (a) ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistant: ODA) ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (b) รายรับที่สร้างได้และทุนทางการเงินที่ระดมโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า

• ตัวชี้วัดที่ 15.b.1 (a) ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistant: ODA) ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (b) รายรับที่สร้างได้และทุนทางการเงินที่ระดมโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 15.c เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

• ตัวชี้วัดที่ 15.c.1 สัดส่วนของสัตว์ป่าที่ถูกนำมาขายโดยการลักลอบล่าและค้าอย่างผิดกฎหมาย

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายย่อยที่ 16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

• ตัวชี้วัดที่ 16.1.1 จำนวนเหยื่อของการฆาตกรรมโดยเจตนา ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และอายุ
• ตัวชี้วัดที่ 16.1.2 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน จำแนกตาม อายุ เพศ และสาเหตุการตาย
• ตัวชี้วัดที่ 16.1.3 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
• ตัวชี้วัดที่ 16.1.4 สัดส่วนประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลำพังในเวลากลางคืน

เป้าหมายย่อยที่ 16.2 ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

• ตัวชี้วัดที่ 16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกทำร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา
• ตัวชี้วัดที่ 16.2.2 จำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการแสวงหาประโยชน์
• ตัวชี้วัดที่ 16.2.3 สัดส่วนของวัยรุ่นหญิงและชายอายุ 18-29 ปีที่เคยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี

เป้าหมายย่อยที่ 16.3 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

• ตัวชี้วัดที่ 16.3.1 สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รายงานการกระทำอันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหาเหล่านี้
• ตัวชี้วัดที่ 16.3.2 สัดส่วนของผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด
• ตัวชี้วัดที่ 16.3.3 สัดส่วนของประชากรที่เคยประสบข้อพิพาทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และประชากรที่เคยเข้าถึงกลไกการระงับข้อพิพาททั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ จำแนกตามประเภทของกลไก

เป้าหมายย่อยที่ 16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลลาร์สหรัฐ)
• ตัวชี้วัดที่ 16.4.2 สัดส่วนของอาวุธที่ถูกยึดได้ ที่พบ หรือที่ยอมจำนนซึ่งแหล่งกำเนิดหรือบริบทที่ผิดกฎหมายถูกติดตาม หรือกำหนดโดยหน่วยงานที่สอดคล้องกับเครื่องมือระหว่างประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบอย่างมีนัยสำคัญ

• ตัวชี้วัดที่ 16.5.1 สัดส่วนของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สินบนหรือถูกเรียกสินบน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
• ตัวชี้วัดที่ 16.5.2 สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อให้สินบน หรือถูกเรียกสินบน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

เป้าหมายย่อยที่ 16.6 พัฒนาสถาบันทุกระดับให้มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส

• ตัวชี้วัดที่ 16.6.1 สัดส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐขั้นพื้นฐานต่อจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำแนกตามหมวด (หรือจำแนกตามรหัสงบประมาณ หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)
• ตัวชี้วัดที่ 16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับการบริการสาธารณะครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ

เป้าหมายย่อยที่ 16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

• ตัวชี้วัดที่ 16.7.1 สัดส่วนตำแหน่งในสถาบันของรัฐระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง (a) สภานิติบัญญัติ (b) ข้าราชการพลเรือน และ (c) คณะตุลาการ เทียบกับการกระจายตัวระดับชาติ จำแนกตามเพศ อายุ ผู้พิการ และกลุ่มประชากร
• ตัวชี้วัดที่ 16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่าการตัดสินใจนั้นมีความครอบคลุมและตอบสนอง จำแนกตามเพศ อายุ ความพิการ และกลุ่มประชากร

เป้าหมายย่อยที่ 16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันของ
ธรรมาภิบาลระดับโลก

• ตัวชี้วัดที่ 16.8.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 16.9 กำหนดสถานะทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ 2573

• ตัวชี้วัดที่ 16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำแนกตามอายุ

เป้าหมายย่อยที่ 16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเขาถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

• ตัวชี้วัดที่ 16.10.1 จำนวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก การกักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมานผู้สื่อข่าว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้าและผู้ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
• ตัวชี้วัดที่ 16.10.2 จำนวนประเทศที่มีรัฐธรรมนูญกฎหมายลำดับรอง และ/หรือนโยบายรองรับการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน

เป้าหมายย่อยที่ 16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม

• ตัวชี้วัดที่ 16.a.1 จำนวนองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่มีอยู่ และสอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principles)

เป้าหมายย่อยที่ 16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ตัวชี้วัดที่ 16.b.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกล่วงละเมิดใน 12 เดือนที่ผ่านมา ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่  
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายย่อยที่ 17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ของรัฐ

• ตัวชี้วัดที่ 17.1.1 ยอดรวมรายได้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนของ GDP จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้
• ตัวชี้วัดที่ 17.1.2 สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษีภายในประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการ (ให้เป็นผล) ตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

• ตัวชี้วัดที่ 17.2.1 ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) สุทธิ, ยอดรวม และที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) ของ ผู้บริจาค OECD/คณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายย่อยที่ 17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา

• ตัวชี้วัดที่ 17.3.1 ทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมที่ได้รับการระดมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา
• ตัวชี้วัดที่ 17.3.2 มูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศ (เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนของยอดรวม GDP ทั้งหมด

เป้าหมายย่อยที่ 17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้

• ตัวชี้วัดที่ 17.4.1 การชำระหนี้คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกสินค้าและบริการ

เป้าหมายย่อยที่ 17.5 ยอมรับและดำเนินการตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนให้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

• ตัวชี้วัดที่ 17.5.1 จำนวนประเทศที่ยอมรับและดำเนินการตามกฎเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุนเพื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

เป้าหมายย่อยที่ 17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน รวมถึง การพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก

• ตัวชี้วัดที่ 17.6.1 สมาชิกบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตประจำ (fixed Internet broadband) ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามระดับความเร็ว
• ตัวชี้วัดที่ 17.6.2 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ ต่อผู้อยู่อาศัย 100 คน จำแนกตามความเร็วอินเทอร์เน็ต

เป้าหมายย่อยที่ 17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน

• ตัวชี้วัดที่ 17.7.1 จำนวนเงินทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอด และการเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายย่อยที่ 17.8 ให้มีการจัดตั้งธนาคารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ตัวชี้วัดที่ 17.8.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต

เป้าหมายย่อยที่ 17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี

• ตัวชี้วัดที่ 17.9.1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางเทคนิค (เป็นดอลลาร์) (รวมถึงความร่วมมือ เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี) ที่ได้ให้คำมั่นไว้กับประเทศกำลังพัฒนา

เป้าหมายย่อยที่ 17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงข้อสรุปการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

• ตัวชี้วัดที่ 17.10.1 ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีศุลกากรถ่วงน้ำหนักทั่วโลก

เป้าหมายย่อยที่ 17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 17.11.1 ส่วนแบ่งของการส่งออกในระดับสากลของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

เป้าหมายย่อยที่ 17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด

• ตัวชี้วัดที่ 17.12.1 อัตราภาษีศุลกากรที่ถูกถ่วงน้ำหนักที่ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิญอยู่

เป้าหมายย่อยที่ 17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย

• ตัวชี้วัดที่ 17.13.1 ผังติดตามเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Dashboard)

เป้าหมายย่อยที่ 17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ตัวชี้วัดที่ 17.14.1 จำนวนประเทศที่มีกลไกเสริมสร้างนโยบายให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ตัวชี้วัดที่ 17.15.1 ขอบเขตการใช้กรอบผลลัพธ์และเครื่องมือการวางแผนที่ประเทศเป็นเจ้าของโดยผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายย่อยที่ 17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

• ตัวชี้วัดที่ 17.16.1 จำนวนประเทศที่รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับกรอบแผนงานประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน

• ตัวชี้วัดที่ 17.17.1 จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่เห็นชอบให้ใช้ในโครงการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคม

เป้าหมายย่อยที่ 17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลทีมีคุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จำแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563

• ตัวชี้วัดที่ 17.18.1 ตัวชี้วัดด้านศักยภาพทางสถิติสำหรับการติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ตัวชี้วัดที่ 17.18.2 จำนวนประเทศที่มีกฎหมายสถิติของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ
• ตัวชี้วัดที่ 17.18.3 จำนวนประเทศที่มีแผนสถิติระดับประเทศที่ได้รับเงินทุนอย่างเต็มที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุ จำแนกตามแหล่งเงินทุน

เป้าหมายย่อยที่ 17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนามาตรการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573

• ตัวชี้วัดที่ 17.19.1 มูลค่าเงินดอลลาร์ของทรัพยากรที่ใช้ในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา
• ตัวชี้วัดที่ 17.19.2 สัดส่วนของประเทศที่ (a) มีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และ (b) บรรลุการจดทะเบียนเกิด 100 เปอร์เซ็นต์ และ จดทะเบียนการตาย 80 เปอร์เซ็นต์

 


* ข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับโลกโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ข้อมูลรายตัวชี้วัดของประเทศไทยโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
** อ้างอิงชื่อตัวชี้วัดภาษาไทยจากมติการประชุม UNSC ครั้งที่ 48 เดือนมีนาคม 2560 และแปลตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย SDG Move

  เข้าถึงตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ และวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ได้ที่นี่