คู่มือ

Oct
30

WHO technical guidance notes on Sendai framework reporting for ministries of health

คู่มือ “WHO technical guidance notes on Sendai framework reporting for ministries of health” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคสาธารณสุข โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับบทบาทที่จะต้องเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าประสงค์ 7 ประการของกรอบปฏิญญาเซนได (Sendai Framework targets) ตลอดจนกรอบการทำงานอื่น อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Oct 30 2020
คู่มือ
DETAIL
Oct
07

WHO guidance for climate resilient and environmentally sustainable health care facilities

คู่มือ “WHO guidance for climate resilient and environmentally sustainable health care facilities” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการเพิ่มขีดความสามารถของการปกป้องและช่วยพัฒนาให้สุขภาวะของชุมชนที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนดีขึ้น ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health coverage – UHC)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 07 2020
คู่มือ
DETAIL
Sep
01

United Nations Common Guidance on Helping Build Resilient Societies

แนวทางของสหประชาชาติเล่มนี้ เป็นตำราแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการทั้งระบบและภาคส่วน อาทิ งานด้านมนุษยธรรม สันติภาพและความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมโดยเฉพาะในระดับประเทศ ให้มีความสามารถในการตั้งรับอย่างมีภูมิคุ้มกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (resilience) หน่วยงานที่จัดทำ: สหประชาชาติ (United Nations) ดาวน์โหลด: คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 01 2020
คู่มือ
DETAIL
Mar
07

WHO benchmarks for International Health Regulations (IHR) capacities

คู่มือ “WHO benchmarks for International Health Regulations (IHR) capacities” เครื่องมือส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ในการรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพและบูรณาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ ให้บรรลุและมีความพร้อมที่จะป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามและสถานการณ์ต่าง ๆ   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 07 2019
คู่มือ
DETAIL
May
24

แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล (ฉบับย่อ)

แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล โดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) แปลและเรียบเรียงจาก Global Taskforce of Local and Regional Governments และ UN Habitat สำหรับการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) คือ กระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่อง SDGs ของประเทศ และในระดับภายในประเทศ (Sub National) กระบวนการนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป้าประสงค์ของ SDGs แทบทุกข้อเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั้งสิ้น  

DETAIL
May
01

International Health Regulations (2005): guidance document for the State Party self-assessment annual reporting tool

เอกสาร “International Health Regulations (2005): guidance document for the State Party self-assessment annual reporting tool” ฉบับนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐภาคีในข้อตกลงกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ในการใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเองและผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม ภายใต้มาตราที่ 54 ว่าด้วยเรื่องการรายงานและทบทวน IHR ต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly – WHA)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 01 2018
คู่มือ
DETAIL
Apr
30

International Health Regulations (2005): State Party self-assessment annual report tool

เอกสาร “International Health Regulations (2005): State Party self-assessment annual reporting tool” เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเองของรัฐภาคีที่ได้เข้าร้วมข้อตกลงกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ซึ่งมีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม มาตราที่ 54 ว่าด้วยเรื่องการรายงานและทบทวน IHR ต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly – WHA)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 30 2018
คู่มือ
DETAIL
Dec
07

International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide

คู่มือ “International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide” ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางการนำไปปฏิบัติและจัดทำรายงาน Joint External Evaluation (JEE) สำหรับประเทศเจ้าภาพ (host country) โดยคู่มือนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการ JEE บทบาท ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมก่อนการประเมินผล กระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการ และกิจกรรมหลังการประเมินผล หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 07 2017
คู่มือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP