เว็บไซต์นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง SDG Move กับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ให้ทุนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการดำเนินงานจึงสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาเป็นพื้นที่สำหรับจัดทำฐานข้อมูลโดยเฉพาะและสามารถเชื่อมโยง (Link) กับหน้าเว็บไซต์หลักของทั้งสององค์กร
วัตถุประสงค์:

  1. เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมบทความ งานวิจัย หนังสือ เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  2. ทำหน้าที่เสมือนสมุดปกเหลืองชี้ทางไป(ลิงก์) ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล บทความ งานวิจัยที่มี
    การจัดทำอยู่แล้วเช่น ฐานข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN)