โลโก้องค์กร
ตัวย่อ
ชื่อองค์กร (ไทย) เครือข่ายสังคมดี
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) GOOD Society Thailand
การดำเนินการ

องค์กรภาคประชาสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดการทำโครงการต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนา

สถานะสมาชิก SDSN
SDGs ที่เกี่ยวข้อง ALL
ช่องทางติดต่อ https://goodsociety.network/
social media https://www.facebook.com/goodsocietythailand
email