โลโก้องค์กร
ตัวย่อ PDA
ชื่อองค์กร (ไทย) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Population and Community Development Association
การดำเนินการ

เป็นภาคประชาสัคงมที่ทำการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวางแผนครอบครัว สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับความสำเร็จแก่กลุ่มบุคคลและองค์กรที่สนใจ

สถานะสมาชิก SDSN
SDGs ที่เกี่ยวข้อง SDG 1, SDG 10, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 17, SDG 2, SDG 3, SDG 6
ช่องทางติดต่อ https://pda.or.th/
social media https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
email