โลโก้องค์กร
ตัวย่อ TEI
ชื่อองค์กร (ไทย) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Thailand Environment Institute
การดำเนินการ

ภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ในการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานะสมาชิก SDSN
SDGs ที่เกี่ยวข้อง SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 6, SDG 7
ช่องทางติดต่อ http://www.tei.or.th/
social media https://www.facebook.com/tei.or.th
email