โลโก้องค์กร
ตัวย่อ พอช. (CODI)
ชื่อองค์กร (ไทย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Community Organizations Development Institute
การดำเนินการ

เป็นองค์การมหาชนที่มีการดำเนินการเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรของชุมชน โดยส่งเสริมองค์กรชุมชนตั้งแต่ทางด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และเงินทุน รวมไปถึงการเป็นส่วนประสานงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาของชุมชนในหลากหลายมิติ

สถานะสมาชิก SDSN
SDGs ที่เกี่ยวข้อง ALL
ช่องทางติดต่อ https://web.codi.or.th/
social media https://www.facebook.com/codinews/
email