โลโก้องค์กร
ตัวย่อ กป.อพช.
ชื่อองค์กร (ไทย) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กร (อังกฤษ)
การดำเนินการ

องค์กรที่เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับหน่วยงานของรัฐในงานพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เป็นกลไกในการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) ในการพัฒนาสังคม เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกลไกภาครัฐและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่าง ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาสังคม ไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กป.อพช เป็นเครือข่ายขบวนการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำกิจกรรมแบบสหวิทยาการ (Inter-Disciplinary) และขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม (Holistic Development)

สถานะสมาชิก SDSN
SDGs ที่เกี่ยวข้อง ALL
ช่องทางติดต่อ
social media https://www.facebook.com/NGOCODthailand/
email