SDG 12

Jun
22

Global Citizenship Education: A Policymaking Awareness and Advocacy Handbook

คู่มือ “Global Citizenship Education: A Policymaking Awareness and Advocacy Handbook” นำเสนอแนวทางเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในการบูรณาการการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) เข้ากับนโยบายและระบบการศึกษาในประเทศ พร้อมตัวอย่างจากหลายประเทศในเอเชียและแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 22 2021
คู่มือ
DETAIL
Apr
23

Reflect–Share–Act: A Guide to Community-based Education for Sustainable Development

คู่มือ “Reflect–Share–Act: A Guide to Community-based Education for Sustainable Development” นำเสนอการใช้กระบวนการเรียนรู้ “สะท้อน-แบ่งปัน-ลงมือทำ” เพื่อการค้นหาและกำหนดนิยามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบริบทของแต่ละชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน ผ่านข้อมูลประสบการณ์จริงของชุมชนใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 23 2021
คู่มือ
DETAIL
Dec
10

Understanding GCED in Asia-Pacific: A How-to Guide for ‘Taking It Local’

เอกสาร “Understanding GCED in Asia-Pacific: A How-to Guide for ‘Taking It Local” เป็นคู่มือที่จะทำให้นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาค อันเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งของ GCED ที่จะสามารถนำไปสู่การสังคมที่สงบสุข ครอบคลุม และยั่งยืนมากขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 10 2020
คู่มือ
DETAIL
Oct
12

เป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SDG 12: Responsible consumption and production)

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องลดรอยเท้าทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร การเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะนี้มีการจัดการน้ำให้ถึง 70% ของผู้ใช้น้ำทั้งหมด การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573 หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับชมวิดิโอได้ที่นี่ :

DETAIL
Jul
10

Multi-stakeholder Approaches to Education for Sustainable Development in Local Communities: Towards Achieving the SDGs in Asia

เอกสาร “Multi-stakeholder Approaches to Education for Sustainable Development in Local Communities: Towards Achieving the SDGs in Asia” นำเสนอตัวอย่างแนวทางใหม่ ๆ ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ที่ดำเนินการโดย Regional Centres of Expertise on ESD (RCEs) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อประเด็นความยั่งยืนในระดับชุมชนท้องถิ่น   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 10 2020
หนังสือ
DETAIL
Feb
27

GCED: Taking It Local in Asia-Pacific – A Regional Study on GCED Localization and Challenges

เอกสาร “GCED: Taking It Local in Asia-Pacific – A Regional Study on GCED Localization and Challenges” รวบรวมและอภิปรายตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Global Citizenship Education (GCED) ที่ถูกนำปรับไปใช้ในแต่ละบริบทพื้นที่ มุมมองที่แตกต่างกันต่อ GCED จากผู้คนในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก ข้อกังวลของคนพื้นที่ต่อปัญหาระดับโลก และแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้วยการใช้แนวทาง GCED   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 27 2020
รายงาน
DETAIL
Jul
09

Let’s Work Together: Education has a key role in helping achieve the Sustainable Development Goals

การ์ตูนสั้น 6 ตอน  “Let’s Work Together: Education has a key role in helping achieve the Sustainable Development Goals” นำเสนอความเชื่อมโยงระหว่าง ‘การศึกษา’ และ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ช่วยแสดงให้เห็นความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ SDGs   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Mar
29

Getting the Message Across : Reporting on Climate Change and Sustainable Development in Asia and the Pacific: A Handbook for Journalists

คู่มือ “Getting the Message Across : Reporting on Climate Change and Sustainable Development in Asia and the Pacific: A Handbook for Journalists” หรือ “สื่อ “สาร” ให้เข้าถึง : คู่มือนักข่าวสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก” ให้ข้อมูลที่คัดสรรมาเพื่อนักข่าวโดยเฉพาะในการเล่าเรื่องราวของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และมุมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษและไทยได้ ที่นี่

Mar 29 2019
คู่มือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP