เอเชียและแปซิฟิก

Jul
13

National Cooling Action Plan Methodology

รายงาน “National Cooling Action Plan Methofology” นำเสนอหลักการแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NCAP) ซึ่งเอกสารฉบับนี้ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับบริบทในแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ใช้ระบบการทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 13 2021
รายงาน
DETAIL
Jun
23

Implications of the COVID-19 pandemic for commercial contracts covering the transportation of goods in the Asia-Pacific region and beyond

รายงาน “Implications of the COVID-19 pandemic for commercial contracts covering the transportation of goods in the Asia-Pacific region and beyond”เกี่ยวกับการขนส่งและการค้าในช่วงยุคของการแพร่รระบาด Covid-19 โดยจุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลและผู้ให้บริการด้านขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เกี่ยวกับกฏหมายการค้าที่ต้องเผชิญในช่วง Covid-19 รวมถึงตัวรายงานยังได้สรุปข้อสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบทางกฏหมายต่อการค้าระหว่างประเทศ   หน่วยงานที่จัดทำ : คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด : รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่

Jun 23 2021
รายงาน
DETAIL
Jun
22

Global Citizenship Education: A Policymaking Awareness and Advocacy Handbook

คู่มือ “Global Citizenship Education: A Policymaking Awareness and Advocacy Handbook” นำเสนอแนวทางเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในการบูรณาการการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) เข้ากับนโยบายและระบบการศึกษาในประเทศ พร้อมตัวอย่างจากหลายประเทศในเอเชียและแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 22 2021
คู่มือ
DETAIL
Jun
18

Proposals for crisis-response provisions in regional and bilateral transport agreements of the ESCAP member States

รายงาน “Proposals for crisis-response provisions in regional and bilateral transport agreements of the ESCAP member States” นำเสนอข้อมูลว่าการขนส่งและการค้ามีความเชื่อมโยงอย่างไรกับการระบาดใหญ่ โดยพูดถึงเนื้อหาการออกกฎระเบียบหรือมาตราการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 แต่กลับนำไปสู่ผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้แต่ละประเทศ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมาตรการให้เข้ากับบริบทในประเทศและคู่ค้า และเตรียมความพร้อม หากเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในอนาคต   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 18 2021
รายงาน
DETAIL
May
14

ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness

รายงาน “ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness” ประจำปี 2020 ฉบับนี้กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งการป้องกันภัยสึนามิรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้กองทุน กองทุน ESCAP Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness ซึ่งจะออกเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Apr
23

Reflect–Share–Act: A Guide to Community-based Education for Sustainable Development

คู่มือ “Reflect–Share–Act: A Guide to Community-based Education for Sustainable Development” นำเสนอการใช้กระบวนการเรียนรู้ “สะท้อน-แบ่งปัน-ลงมือทำ” เพื่อการค้นหาและกำหนดนิยามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบริบทของแต่ละชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน ผ่านข้อมูลประสบการณ์จริงของชุมชนใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 23 2021
คู่มือ
DETAIL
Mar
16

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและแปซิฟิก 2021 เป็นการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและประเมินช่องว่างที่จะต้องเติมเต็มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี 2030 ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับความสำคัญ วางแผน นำไปปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Mar 16 2021
รายงาน
DETAIL
Jan
21

Advancing SDG 5 in Asia and the Pacific: An analysis of Beijing+25 national review reports

รายงาน “Advancing SDG 5 in Asia and the Pacific: An analysis of Beijing+25 national review reports” ประกอบด้วยบทสรุปความท้าทาย ความสำเร็จ และคีย์สำคัญในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศและสริมอำนาจของเพศหญิง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่แต่ละประเทศควรดำเนินการในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายที่จะเร่งให้เบรรลุความเท่าเทียมทางเพศในระดับภูมิภาค   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP