ALL SDGs

Sep
13

Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together

รายงาน “Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together” เป็นรานงานฉบับแรกที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ทั้งหมด 14 ท่าน เพื่อให้ภาพรวมและคำแนะนำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ส่งเสริมกัน (synergy) บนฐานของข้อมูล หลักฐาน และประสบการณ์จากคนทำงานแนวหน้าเอง     หน่วยงานที่จัดทำ: UNDESA และ UNFCCC ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Sep 13 2023
รายงาน
DETAIL
Sep
12

Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023

รายงาน “Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023” เขียนโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อิสระ (Independent Group of Scientists: IGS) เป็นรายงานฉบับสำคัญที่เผยแพร่ทุก 4 ปีนับตั้งแต่มีการลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ โดยฉบับที่สองประจำปีค.ศ. 2023 นี้ถือเป็นการทบทวนครึ่งทางของวาระ จึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมด้วยวิทยาศาสตร์ ที่จะสามารถเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อน (SDGs) ให้ไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: UN DESA ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

DETAIL
Jul
14

2022 Global Commons Stewardship (GCS) Index

การจัดทำดัชนี “Global Commons Stewardship (GCS) Index” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 ให้ข้อมูลล่าสุดของการส่งผ่านผลกระทบทางลบ (spillovers) ภายในประเทศและต่างประเทศต่อทรัพยากรร่วมของโลก (Global Commons) โดยรายงานฉบับนี้เผยให้เห็นว่าไม่มีประเทศใดในโลกประสบความสำเร็จในการจัดการเพื่อบรรลุการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง (วัดโดย GDP ต่อหัวหรือดัชนีการพัฒนามนุษย์) และกลุ่มประเทศร่ำรวย เช่น ในกลุ่ม G20 ส่งผ่านผลกระทบทางลบในระดับสูงอันเป็นผลมาจากการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, Yale Center for Environmental Law & Policy และ Center for Global Commons มหาวิทยาลัยโตเกียว ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 14 2023
รายงาน
DETAIL
Jul
10

Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition

“The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition” หรือ รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Report) ประจำปี 2023: ฉบับพิเศษ ณ ครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 นำเสนอความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย อิงตามกรอบตัวชี้วัดระดับโลก โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดในปัจจุบัน รายงานประจำปีนี้เน้นย้ำถึงช่องว่างของการดำเนินการและความท้าทายที่ยังมีอยู่ในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทันภายในปี 2030 และเรียกร้องให้โลกเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่า     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 10 2023
รายงาน
DETAIL
Jun
21

Sustainable Development Report 2023

รายงาน “Sustainable Development Report 2023” นำเสนอดัชนี SDGs (SDG Index) และ dashboards ประจำปี ค.ศ. 2023 แสดงความก้าวหน้าในการบรรลุ SDGs ของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) จัดทำโดย SDSN และมูลนิธิ Bertelsmann โดยฉบับนี้เน้นไปที่ความจำเป็นในการขยายขนาดการเงินเพื่อการพัฒนา และการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงิน (financial architecture) ระดับโลกเพื่อสนับสนุน SDGs     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, the Bertelsmann Stiftung ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 21 2023
รายงาน
DETAIL
Jun
14

The Case for Long-Term SDG Financing

บทความ “The Case for Long-Term SDG Financing” เน้นย้ำลำดับความสำคัญสี่ประการในการขยายขนาดและปรับกระแสการจัดหาเงินทุนระดับโลกสำหรับการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ได้แก่ 1) การปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินทั่วโลก 2 ) ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น 3) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้รัฐบาลที่พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของการลงทุน SDGs ด้วย และ 4) การวางแผนการลงทุนระยะยาว     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 14 2023
บทความ
DETAIL
Jun
07

Transforming Our World: Interdisciplinary Insights on the Sustainable Development Goals

เอกสาร “Transforming Our World: Interdisciplinary Insights on the Sustainable Development Goals” นำเสนอข้อค้นพบเชิงลึกแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ (interdisciplinary) เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีเนื้อหารวมไปถึง โอกาสของสหภาพยุโรปในการจัดการความท้าทายในการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ความเชื่อมโยงระหว่างทุนทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ศักยภาพของงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล การทำฟาร์มคาร์บอนและตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจในสหภาพยุโรป การให้ทุนสนับสนุนของภาคเอกชนของ SDGs และการระบุประเด็น SDGs ในพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงิน     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 07 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
10

SDGs Mega Trends 2023: Unlock the Global Pathways to Resilience, Growth, and Sustainability

รายงาน “SDGs Mega Trends 2023” นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2023” ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยคัดเลือกประเด็นเด่น 5 ประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนจากแหล่งข้อมูลชั้นนำทั่วโลกที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อปลดล็อคจากความท้าทาย สู่การฟื้นตัวหลังโควิด-19 เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และตอบโจทย์ SDGs ในหลากหลายมิติ     หน่วยงานที่จัดทำ: สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Apr 10 2023
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP