ALL

Dec
23

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทางสังคมศาสตร์คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งเพื่อสนองความต้องการในด้านแรงงานของภาคใต้ โดยทำการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และบริการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแก่นักศึกษาทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ(บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563-2566 คือ สานพลังรับใช้สังคม : ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))

DETAIL
Dec
23

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันอุุดมศึกษา ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักสูตร งานวิจัยต่าง ๆ มีการนำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ามาปรับใช้ในการวางกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนากิจกรรม โครงการ และการเรียนการสอนของคณะ เช่น กำหนดให้มีการจัดทำโครงการการบูรณาการแนวคิด SDGs ในรายวิชา หรือกิจกรรมของหลักสูตร โดยกำหนดให้ร้อยละของหลักสูตรมีรายวิชาที่ ส่งเสริมความรู้หรือกิจกรรมด้าน SDGs ให้ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ด้าน SDGs กำหนดให้การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มีกิจกรรม SDGs ด้านการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ และสิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ซึ่งกำหนดให้ทุกภาควิชามีงานวิจัยด้าน SDGs และมีการนำไปใช้ประโยชน์

DETAIL
Aug
26

Why the SDGs Matter

Why the SDGs Matter เป็นชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับทำความเข้าใจในรายละเอียดที่มาที่ไปของแนวคิดในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ความสำคัญและแนวทางการดำเนินการที่ควรจะมุ่งเน้น โดยประกอบไปด้วยแผ่นพับเนื้อหาและ infographic หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้าถึง: หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ที่นี่

Aug 26 2021
Must Read
DETAIL
Jul
14

Sustainable Development Report 2021

รายงาน “Sustainable Development Report 2021” นำเสนอดัชนี SDG (SDG Index) และ dashboards สำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) จัดทำโดย SDSN และมูลนิธิ Bertelsmann โดยฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและอธิบายว่าจะนำ SDGs มาช่วยฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด-19 อย่างไร   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Bertelsmann Stiftung ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 14 2021
รายงาน
DETAIL
Jun
22

Sustainable Development Goal: SDG Booklet

เอกสารเผยแพร่ชื่อเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Country Team: Thailand)

DETAIL
Mar
16

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและแปซิฟิก 2021 เป็นการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและประเมินช่องว่างที่จะต้องเติมเต็มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี 2030 ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับความสำคัญ วางแผน นำไปปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Mar 16 2021
รายงาน
DETAIL
Feb
20

SDGs กับเยาวชน

เด็กและเยาวชนทุกคน จะต้องมีส่วนร่วมสร้างโลกในวันข้างหน้า ด้วยการลงมือทำปรับพฤติกรรม เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดยเริ่มจากการสร้างค่านิยมในการใช้ซ้ำ ลด ละ เลิก และงดการแชร์ส่งต่อ การล้อเลียน หรือ Bully ด้วยการสร้างวาทกรรมเสียดสี หรือ Hate Speech และหันมาใส่ใจกับคนรอบข้างและคนใกล้ตัวให้มากขึ้น   หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับชมวิดิโอได้ที่นี่ :  

DETAIL
Feb
05

SDGs กับภาคธุรกิจ

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรามักให้ความสำคัญกับการทำกำไรสูงสุด โดยละเลยต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และทางทะเล โลกร้อน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business จึงกลายมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับชมวิดิโอได้ที่นี่ :    

DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP