Blog

Sep
18

คู่มือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

“คู่มือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ให้ข้อมูลรายละเอียดของ ‘กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งเดิมคือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยตรง     หน่วยงานที่จัดทำ: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่    

Sep 18 2023
คู่มือ
DETAIL
Sep
13

Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together

รายงาน “Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together” เป็นรานงานฉบับแรกที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ทั้งหมด 14 ท่าน เพื่อให้ภาพรวมและคำแนะนำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ส่งเสริมกัน (synergy) บนฐานของข้อมูล หลักฐาน และประสบการณ์จากคนทำงานแนวหน้าเอง     หน่วยงานที่จัดทำ: UNDESA และ UNFCCC ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Sep 13 2023
รายงาน
DETAIL
Sep
12

Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023

รายงาน “Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023” เขียนโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อิสระ (Independent Group of Scientists: IGS) เป็นรายงานฉบับสำคัญที่เผยแพร่ทุก 4 ปีนับตั้งแต่มีการลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ โดยฉบับที่สองประจำปีค.ศ. 2023 นี้ถือเป็นการทบทวนครึ่งทางของวาระ จึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมด้วยวิทยาศาสตร์ ที่จะสามารถเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อน (SDGs) ให้ไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: UN DESA ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Sep 12 2023
รายงาน
DETAIL
Sep
07

Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023

รายงาน “Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023” นำเสนอการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของประเด็นความเท่าเทียมทางเพศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และเน้นย้ำถึงแนวโน้ม ช่องว่าง อุปสรรคของการทำงานเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศภายในปีค.ศ. 2030     หน่วยงานที่จัดทำ: UN Women และ สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 07 2023
รายงาน
DETAIL
Aug
21

SDGs Mega Trends 2022: Corporate Climate Action

รายงาน “SDGs Mega Trends 2022” นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2022” ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยคัดเลือกประเด็นเด่น 5 ประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนจากแหล่งข้อมูลชั้นนำทั่วโลกที่ควรให้ความสำคัญ โดยเรื่องเด่นที่ภาคธุรกิจต้องใส่ใจในปีนี้คือ การปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     หน่วยงานที่จัดทำ: สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Aug 21 2023
รายงาน
DETAIL
Aug
20

คู่มือองค์ความรู้ BCG

“คู่มือองค์ความรู้ BCG” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงองค์ความรู้เรื่อง BCG โดยเน้นความรู้พื้นฐาน ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ความท้าทาย รวมถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศ จากประเทศที่มุ่งเน้น “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย ไปสู่การผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Aug 20 2023
คู่มือ
DETAIL
Aug
01

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปีพ.ศ. 2565 (Thailand SDGs 16 Progress Report 2022) รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ประกอบด้วยผลการดำเนินงานผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยและข้อมูลสถิติตามตัวชี้วัด SDG16 จำนวน 24 ตัวชี้วัด       หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Aug 01 2023
รายงาน
DETAIL
Jul
14

2022 Global Commons Stewardship (GCS) Index

การจัดทำดัชนี “Global Commons Stewardship (GCS) Index” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 ให้ข้อมูลล่าสุดของการส่งผ่านผลกระทบทางลบ (spillovers) ภายในประเทศและต่างประเทศต่อทรัพยากรร่วมของโลก (Global Commons) โดยรายงานฉบับนี้เผยให้เห็นว่าไม่มีประเทศใดในโลกประสบความสำเร็จในการจัดการเพื่อบรรลุการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง (วัดโดย GDP ต่อหัวหรือดัชนีการพัฒนามนุษย์) และกลุ่มประเทศร่ำรวย เช่น ในกลุ่ม G20 ส่งผ่านผลกระทบทางลบในระดับสูงอันเป็นผลมาจากการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, Yale Center for Environmental Law & Policy และ Center for Global Commons มหาวิทยาลัยโตเกียว ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 14 2023
รายงาน
DETAIL
Jul
14

Rescuing SDG 11 for a resilient urban planet

รายงาน “Rescuing SDG 11 for a resilient urban planet” แสดงสถานะของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ว่ายังห่างไกลจากความสำเร็จและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการดำเนินการในอนาคต     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Jul 14 2023
รายงาน
DETAIL
Jul
10

Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition

“The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition” หรือ รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Report) ประจำปี 2023: ฉบับพิเศษ ณ ครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 นำเสนอความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย อิงตามกรอบตัวชี้วัดระดับโลก โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดในปัจจุบัน รายงานประจำปีนี้เน้นย้ำถึงช่องว่างของการดำเนินการและความท้าทายที่ยังมีอยู่ในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทันภายในปี 2030 และเรียกร้องให้โลกเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่า     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 10 2023
รายงาน
DETAIL
Jun
28

Thailand Economic Monitor 2023 | Building a resilient future : coping with droughts and floods

รายงาน “Thailand Economic Monitor” หรือ รายงานตามติดเศรษฐกิจไทยประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในหัวข้อ ‘การรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อสร้างอนาคตที่อยู่รอดและยั่งยืน’ ให้ข้อมูลการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ที่ดีขึ้น แต่ยังคงระบุว่าการรับมือกับความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย     หน่วยงานที่จัดทำ: ธนาคารโลก (World Bank) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษและบทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Jun 28 2023
รายงาน
DETAIL
Jun
21

Sustainable Development Report 2023

รายงาน “Sustainable Development Report 2023” นำเสนอดัชนี SDGs (SDG Index) และ dashboards ประจำปี ค.ศ. 2023 แสดงความก้าวหน้าในการบรรลุ SDGs ของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) จัดทำโดย SDSN และมูลนิธิ Bertelsmann โดยฉบับนี้เน้นไปที่ความจำเป็นในการขยายขนาดการเงินเพื่อการพัฒนา และการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงิน (financial architecture) ระดับโลกเพื่อสนับสนุน SDGs     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, the Bertelsmann Stiftung ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 21 2023
รายงาน
DETAIL
Jun
16

From Commitment to Action: Integrating Sustainable Development into National Education Priorities: A Practical Guide for Policymakers, Practitioners, and Researchers.

ชุดเครื่องมือออนไลน์ (Online Toolkit) “From Commitment to Action: Integrating Sustainable Development into National Education Priorities: A Practical Guide for Policymakers, Practitioners, and Researchers.” สำหรับการบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการศึกษาในระดับชาติ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กําหนดนโยบายและนักวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการบูรณาการหลักสูตรนี้เข้ากับประเด็นสําคัญระดับชาติ     หน่วยงานที่จัดทำ: The Global Schools Program (GSP) และ Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 16 2023
คู่มือ
DETAIL
Jun
14

The Case for Long-Term SDG Financing

บทความ “The Case for Long-Term SDG Financing” เน้นย้ำลำดับความสำคัญสี่ประการในการขยายขนาดและปรับกระแสการจัดหาเงินทุนระดับโลกสำหรับการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ได้แก่ 1) การปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินทั่วโลก 2 ) ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น 3) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้รัฐบาลที่พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของการลงทุน SDGs ด้วย และ 4) การวางแผนการลงทุนระยะยาว     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 14 2023
บทความ
DETAIL
Jun
07

Transforming Our World: Interdisciplinary Insights on the Sustainable Development Goals

เอกสาร “Transforming Our World: Interdisciplinary Insights on the Sustainable Development Goals” นำเสนอข้อค้นพบเชิงลึกแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ (interdisciplinary) เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีเนื้อหารวมไปถึง โอกาสของสหภาพยุโรปในการจัดการความท้าทายในการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ความเชื่อมโยงระหว่างทุนทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ศักยภาพของงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล การทำฟาร์มคาร์บอนและตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจในสหภาพยุโรป การให้ทุนสนับสนุนของภาคเอกชนของ SDGs และการระบุประเด็น SDGs ในพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงิน     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 07 2023
รายงาน
DETAIL
May
29

Thailand Public Revenue and Spending Assessment: Promoting an Inclusive and Sustainable Future

รายงาน “Thailand Public Revenue and Spending Assessment: Promoting an Inclusive and Sustainable Future” ประเมินรายได้และรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทย หลังมีการใช้นโยบายการคลังขนานใหญ่ในการรับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบุถึงแนวทางปฏิรูปที่จำเป็นเพื่อรับมือกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาครัฐด้วย เพื่อการรับประกันอนาคตที่ยั่งยืนและครอบคลุม     หน่วยงานที่จัดทำ: ธนาคารโลก (World Bank) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 29 2023
รายงาน
DETAIL
May
01

Study report for transitioning to electric public buses in Thailand

รายงานการศึกษา “Study report for transitioning to electric public buses in Thailand” เก็บรวบรวมข้อมูลด้านนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าและการดำเนินธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

May 01 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
25

การประกันภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้และการเงิน เพื่อการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทย ภาพรวมและทิศทาง พ.ศ. 2566

รายงาน “การประกันภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้และการเงิน เพื่อการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทย ภาพรวมและทิศทาง พ.ศ. 2566” (Inclusive Insurance and risk financing in Thailand: Snapshot and way forward 2023) สรุปข้อค้นพบที่สำคัญของการประกันภัยและการเงินเพื่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบครอบคลุมของประเทศไทย โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย และ Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 25 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
20

Net Zero on Campus: A guide and accompanying toolkit for universities and colleges to accelerate climate action worldwide

เอกสาร “Net Zero on Campus: A guide and accompanying toolkit for universities and colleges to accelerate climate action worldwide” พัฒนาโดย SDSN ร่วมกับ Climateworks Centre, Monash University, Second Nature และ EAU ให้เป็นคู่มือและชุดเครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในการเร่งแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ เน้นไปที่การลดการปล่อยคาร์บอนของกิจกรรมในแคมปัสต่าง ๆ ทั้งด้านพลังงาน การเดินทางขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ของเสียและการรีไซเคิล และการจัดซื้อจัดจ้าง     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, the Bertelsmann Stiftung ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 20 2023
คู่มือ
DETAIL
Apr
10

SDGs Mega Trend 2023: Unlock the Global Pathways to Resilience, Growth, and Sustainability

รายงาน “SDGs Mega Trends 2023” นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2023” ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยคัดเลือกประเด็นเด่น 5 ประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนจากแหล่งข้อมูลชั้นนำทั่วโลกที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อปลดล็อคจากความท้าทาย สู่การฟื้นตัวหลังโควิด-19 เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และตอบโจทย์ SDGs ในหลากหลายมิติ     หน่วยงานที่จัดทำ: สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Apr 10 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
07

The Race to Net Zero: accelerating climate action in Asia and the Pacific

รายงาน “The Race to Net Zero: accelerating climate action in Asia and the Pacific” ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับพลิกโฉมที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero) โดยให้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทระดับภูมิภาค และระบุนโยบายและการดำเนินการที่จำเป็นในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนวาระระดับโลกในการจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก ขณะเดียวกันก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างด้วย   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Apr 07 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
05

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2023: Rethinking Public Debt for the Sustainable Development Goals

รายงาน “Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2023: Rethinking Public Debt for the Sustainable Development Goals” สำรวจว่ามุมมองที่ต่อการวิเคราะห์และนโยบายการคลังและหนี้สาธารณะสามารถช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใหม่ ๆ จะสามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปีค.ศ. 2030 ได้อย่างไร และจะช่วยเพิ่มโอกาสไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไร   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Apr 05 2023
รายงาน
DETAIL
Apr
01

นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม (Public Policy for Just Sustainable Futures)

หนังสือ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม” (Public Policy for Just Sustainable Futures) รวบรวม 6 บทความที่ถูกเรียบเรียงมาจากเวทีเสวนาระหว่างนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะรุ่นใหม่ในเครือข่าย Thailand Public Policy Network (TPPN) เพื่อทบทวนมุมมองการสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นธรรมผ่านนโยบายสาธารณะ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Apr 01 2023
หนังสือ
DETAIL
Mar
20

World Happiness Report 2023

รายงาน “World Happiness Report ประจำปี 2023” จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยจะประเมินความสุขตามเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และการทุจริต เป็นต้น โดยยังคงกล่าวถึงผลพสงจากโควิด-19 และวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 20 2023
รายงาน
DETAIL
Mar
20

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รายจังหวัด

“แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” รวบรวมแผนการขับเคลื่อน SDGs รายจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด โดยละเอียด อันเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 คํามั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” (Statement of Commitment to Sustainable Thailand by the Governors of the Provinces of Thailand) กับสหประชาชาติประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานจังหวัดของแต่ละจังหวัด ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Mar 20 2023
รายงาน
DETAIL
Mar
20

เอกสารรายงานแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ระดับจังหวัด

“เอกสารรายงานแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” รวบรวมแผนการขับเคลื่อน SDGs รายจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด อันเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 คํามั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” (Statement of Commitment to Sustainable Thailand by the Governors of the Provinces of Thailand) กับสหประชาชาติประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565   หน่วยงานที่จัดทำ: กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Mar 20 2023
รายงาน
DETAIL
Mar
16

งานดูแลและงานบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างของหญิงไทย และผลกระทบต่อการจ้างงานที่มีคุณค่า

รายงาน “งานดูแลและงานบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างของหญิงไทย และผลกระทบต่อการจ้างงานที่มีคุณค่า” (Thai Women’s Unpaid Care and Domestic Work and the Impact on Decent Employment) อธิบายขอบเขตพลวัต และผลกระทบจากการดูแลโดยไม่ได้รับค่าจ้างและงานบ้านที่มีต่อผู้หญิงในประเทศไทย และระบุมาตรการสำคัญหลายประการเพื่อจัดการกับพลวัตดังกล่าว รวมถึงเสนอการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยการสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้หญิงมากขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 16 2023
รายงาน
DETAIL
Mar
08

เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ปี พ.ศ. 2566

รวมเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ภายในปี พ.ศ. 2566   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทย ที่นี่

Mar 08 2023
รายงาน
DETAIL
Mar
01

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2023

รายงาน “Asia and the Pacific SDG progress report 2023 : championing sustainability despite adversities” แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก    หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Mar 01 2023
รายงาน
DETAIL
Feb
01

Sustainable Development Goal interactions through a climate lens: a global analysis

รายงาน “Sustainable Development Goal interactions through a climate lens: a global analysis” วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สำคัญกับการดำเนินการตามความพยายามในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5°C ว่าสามารถทำงานร่วมกันหรือขัดแย้งกันอย่างไร และเสนอข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการดำเนินการทั้งสองมิติดังกล่าว     หน่วยงานที่จัดทำ: Stockholm Environment Institute (SEI) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Feb 01 2023
รายงาน
DETAIL
Jan
01

Child-responsive urban policies, laws and standards: a guidance

คู่มือ “Child-responsive urban policies, laws and standards: a guidance” พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการสร้างพื้นที่เขตเมืองที่เด็กสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน อากาศและน้ำสะอาดได้ รวมถึงรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่น เรียนรู้ และเติบโต โดยรับฟังความต้องการของเด็กเข้ามาในนโยบายสาธารณะและกระบวนการตัดสินใจด้วย และชี้ให้เห็นว่านโยบายและกฎหมายมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเด็นดังกล่าวอย่างไร     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Jan 01 2023
คู่มือ
DETAIL
Dec
01

สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

เอกสาร “สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย” ศึกษารวบรวมกลุ่มผู้ติดตามผู้ลี้ภัย ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มอื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย โดยสรุปความสำคัญในการพัฒนาสถานะบุคคล สิทธิที่กฎหมายรับรอง และกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องพอสังเขปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มอื่น ๆ จะได้ศึกษาข้อมูลด้านสถานะบุคคล และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตนเองเบื้องต้นได้   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Dec 01 2022
รายงาน
DETAIL
Nov
23

The 2022 ASEAN SDG Snapshot Report

รายงาน “ASEAN SDG Snapshot Report” ประจำปีค.ศ. 2022 ติดตามและแสดงผลการประเมินสถานะความก้าวหน้าของ SDGs ของประเทศสมาชิกอาเซียน แม้จะมีความท้าทายอันเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม     หน่วยงานที่จัดทำ: สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 23 2022
รายงาน
DETAIL
Oct
27

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดย กลต.

การนำเสนอ ” การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดย กลต.” ให้แผนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดยเน้นไปที่บริษัทและธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นและตลาดทุน   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

DETAIL
Oct
18

รายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พ.ศ. 2564 (2021 Thailand’s Voluntary National Review on The Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development)

รายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พ.ศ. 2564 (2021 Thailand’s Voluntary National Review on The Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development) หรือรายงาน VNR นำเสนอความก้าวหน้า อุปสรรค และประสบการณ์ในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย   หน่วยงานที่จัดทำ: กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่ และภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 18 2022
รายงาน
DETAIL
Oct
04

คู่มือประกอบการฝึกอบรมว่าด้วย การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

“คู่มือประกอบการฝึกอบรมว่าด้วย การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” (Human Rights Due Diligence Training Facilitation Guide) นำเสนอโมดูลการฝึกอบรมที่จะสร้างความชัดเจนในการดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นหลักการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลและคําศัพท์เฉพาะที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Oct 04 2022
คู่มือ
DETAIL
Oct
01

Practical Guide to Data Storytelling in Voluntary National Reviews and SDG reporting

คู่มือ “Practical Guide to Data Storytelling in Voluntary National Reviews and SDG reporting” สามารถช่วยสนับสนุนนักสถิติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้กำหนดนโยบาย นักวิเคราะห์ คนทำงานด้านการสื่อสาร เล่าเรื่องราวผ่านข้อมูลในรายงาน VNR และรายงาน SDGs ได้อย่างน่าเชื่อ โดยมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจบริบทและสร้างเรื่องเล่า ประกอบด้วยตัวอย่างที่ดึงมาจากการรายงาน VNRs และ รายงาน SDGs รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ     หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 01 2022
คู่มือ
DETAIL
Oct
01

รายงาน SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564-2565

รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.​ 2564-2565   หน่วยงานที่จัดทำ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Oct 01 2022
รายงาน
DETAIL
Oct
01

Impact Assessment of Climate Change and Environmental Degradation on Children in Thailand

รายงาน “Impact Assessment of Climate Change and Environmental Degradation on Children in Thailand” หรือ รายงาน “การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมต่อเด็กในประเทศไทย” จะชี้ให้เห็นว่าเด็ก ๆ ทีเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ภัยแล้ง คลื่นความร้อน และน้ำท่วม มากที่สุด อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหลือและภาคใต้ของประเทศไทย แผนที่ความเสี่ยงจากการศึกษาฉบับนี้เผยให้เห็น 10 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีษะเกษ นครศรีธรรมราช นาราธิวาส สุรินทร์ สงขลา บุรีรัมย์ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี) มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2578 โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ RCP4.5 (มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับปานกลาง)   หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 01 2022
รายงาน
DETAIL
Sep
29

เกม The Collectors เก็บขยะ พิทักษ์โลก

“เกม The Collectors เก็บขยะ พิทักษ์โลก” เกมโมบายผู้ชนะจากเวทีการประกวดแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม “SDGs Game Fest” ที่จัดขึ้นโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะ     หน่วยงานที่จัดทำ: THAItan สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ดาวน์โหลด: เกมฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

DETAIL
Sep
14

คู่มือพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

“คู่มือพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-Based Tourism Social Innovation Playbook) รวบรวมเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืนและรับมือกับความผันผวนของโลกได้มากขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: UNDP Accelerator Lab ประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 14 2022
คู่มือ
DETAIL
Sep
13

Overcoming Data Graveyards in Official Statistics

รายงาน “Overcoming Data Graveyards in Official Statistics” ให้ความชัดเจนด้านแนวคิดเกี่ยวกับความท้าทายและแนวทางในการพัฒนาการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและแนวทางการวิจัยในอนาคต     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ OPEN DATA WATCH ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 13 2022
รายงาน
DETAIL
Sep
07

Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022

รายงาน “Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022” นำเสนอการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของประเด็นความเท่าเทียมทางเพศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และเน้นย้ำถึงแนวโน้ม ช่องว่าง อุปสรรคของการทำงานเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศภายในปีค.ศ. 2030 โดยรายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลให้เห็นว่าด้วยอัตราความก้าวหน้าในปัจจุบัน อาจต้องใช้เวลาเกือบ 300 ปีจึงจะบรรลุความเท่าเทียมทางเพศอย่างสมบูรณ์     หน่วยงานที่จัดทำ: UN Women และ สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 07 2022
รายงาน
DETAIL
Sep
07

Climate Science Literacy: Media toolkit in support of the Sustainable Development Goals

“Climate Science Literacy: Media toolkit in support of the Sustainable Development Goals” หรือ “ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นโปสเตอร์ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยานี้จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในขั้นพื้นฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้อธิบายความเสี่ยงและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะโดยรวม เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของวิกฤตนี้   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 07 2022
คู่มือ
DETAIL
Sep
06

Social Outlook 2022: The Workforce We Need

รายงาน ‘Social Outlook for Asia and the Pacific: The Workforce We Need’ ระบุถึงสถานการณ์แรงงานในภูมิภาคเอเชีย-เเปซิฟิก ว่า เเรงงานกว่า 2.1 พันล้านคนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงงานที่มีคุณค่า (decent work) การดูแลสุขภาพ (healthcare) และการคุ้มครองทางสังคม (social protection) เเม้ว่าจะมีนโยบายและเครื่องมือการจัดการจำนวนมากที่รัฐบาลสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง สร้างหลักประกันว่าสิทธิความต้องการของเเรงงานและครอบครัวของพวกเขาจะถูกยกระดับให้ดีขึ้นก็ตาม   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 06 2022
รายงาน
DETAIL
Sep
05

The Workforce We Need: Social Outlook for Asia and the Pacific

รายงาน “The Workforce We Need: social outlook for Asia and the Pacific” มุ่งเน้นสำรวจประเด็นการพัฒนาสังคมในเอเชียและแปซิฟิกโดยเฉพาะ โดยภายใต้ธีมของปีค.ศ. 2022 นี้ ให้เนื้อหาวิธีการสร้างแรงงานที่มีสุขภาพดี ได้รับการคุ้มครอง และมีประสิทธิผลในเอเชียและแปซิฟิก เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน และกล่าวถึง 4 เมกะเทรนด์หลักที่เกิดขึ้นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูงวัย การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล และความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้น ซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ประชากรศาสตร์ และดิจิทัล ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการทำงานในอนาคต   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Sep 05 2022
รายงาน
DETAIL
Aug
24

Asia–Pacific Migration Data Report 2021

รายงาน “Asia–Pacific Migration Data Report 2021” รวบรวมหลักฐานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีพ.ศ. 2564 โดยเสนอผ่านเลนส์ของการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอัฟกานิสถานและเมียนมา และผลกระทบที่เด่นชัดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 24 2022
รายงาน
DETAIL
Aug
22

SDG Investor Map Thailand 2022

โครงการ “แผนท่ีการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งงยืน” (SDG Investor Maps) ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Platform) เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการนำเสนอโอกาสด้านการลงทุน (Investment Opportunity Area: IOA) ในธุรกิจท่ีสามารถตอบ โจทย์การพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ อาทิ โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ดาวน์โหลด: รายงานภาษาไทยและอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 22 2022
รายงาน
DETAIL
Aug
11

Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people

รายงาน “Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people” นำเสนอข้อมูลว่าผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้เยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเเรงงงานเยาวชนหรือแรงงานใหม่เผชิญกับภาวะว่างงานที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับแรงงานสูงอายุ และผลกระทบตกอยู่กับแรงงานวัยรุ่นหญิงมากกว่าวัยรุ่นชาย   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 11 2022
รายงาน
DETAIL
Jul
26

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565

“รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 (Thailand Sustainable Development Report 2022: TSDF Report)” พัฒนาจากผลของการระดมความคิดเห็นของภาคส่วนที่ดำเนินงาน SDGs ผ่านกระบวนการสังเคราะห์และเรียบเรียงประเด็นที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมของประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการเชื่อมโยง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากเข้าด้วยกัน   หน่วยงานที่จัดทำ: เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Thailand) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Jul 26 2022
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP