โลโก้องค์กร
ตัวย่อ WTO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การการค้าโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Trade Organization
การดำเนินการ

WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่ทำงานด้านกฎการค้าระหว่างประเทศ และเป็นเวทีสำหรับรัฐบาลในการเจรจาข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 2
  • SDG 8
  • SDG 10
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.wto.org/
social media
email