โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNITAR
ชื่อองค์กร (ไทย) สถาบันสหประชาชาติเพื่อการอบรมและวิจัย
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Institute for Training and Research
การดำเนินการ

UNITAR เป็นหน่วยงานฝึกอบรมภายใต้องค์การสหประชาชาติ และมีอำนาจหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสหประชาชาติผ่านการฝึกอบรมทางการฑูต และเพิ่มผลกระทบของการดำเนินการระดับชาติผ่านการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การศึกษา และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นโยบายสาธารณะ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://unitar.org
social media
email