โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNICEF
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Children's Fund
การดำเนินการ

ยูนิเซฟ ทำงานใน 190 ประเทศเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสิทธิเด็ก และเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ บรรลุศักยภาพตั้งแต่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 13
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.unicef.org
social media https://www.unicef.org/thailand/
email