โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNFCCC
ชื่อองค์กร (ไทย) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Framework Convention on Climate Change
การดำเนินการ

สำนักเลขาธิการ UNFCCC (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ) ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เมื่อ 197 ประเทศรับรองกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดบทำงานในฐานะหน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้รับมือต่อการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 13
ช่องทางติดต่อ https://unfccc.int
social media
email