โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNEP
ชื่อองค์กร (ไทย) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Environment Programme
การดำเนินการ

UNEP เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่กำหนดวาระด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ส่งเสริมการดำเนินการที่สอดคล้องกันของมิติด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นผู้สนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 6
  • SDG 8
  • SDG 12
  • SDG 14
  • SDG 15
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.unep.org
social media https://www.facebook.com/UNEPROAP
email uneproap@un.org