โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNDRR
ชื่อองค์กร (ไทย) สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Office for Disaster Risk Reduction
การดำเนินการ

UNDRR เป็นหน่วนประสานงานกลางขององค์การสหประชาชาติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ UNDRR กำกับดูแลการดำเนินการตาม Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030 และสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการดำเนินการ ติดตาม และแบ่งปันแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่และป้องกันการเกิดความเสี่ยงใหม่

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 1
  • SDG 11
  • SDG 13
ช่องทางติดต่อ https://www.undrr.org/
social media
email UNDRR-AP@un.org